Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

BIP
Jak wypełnić przelew bankowy, aby składka na pewno została poprawnie zaksięgowana? 2015.12.21 09:54

W tytule przelewu najlepiej podać jak najdokładniejszy opis dokonywanej wpłaty, np.:

 

a)    dla przelewów indywidualnych (dokonywanych z własnego indywidualnego konta bankowego i tylko za siebie):

 

''składka za luty 2016 r.''

lub

''składki za okres od luty 2016 do grudzień 2016''

lub

''wyrównanie składki za styczeń 2016 r.: 1,41 zł i składka za m-c luty 2016 r.: 32,10 zł''

itp.

 

b)   dla przelewów indywidualnych (dokonywanych ze wspólnego z małżonkiem konta lub konta obcego)

oraz dla przelewów grupowych (wykonywanych za kilka osób np. przez pracodawcę):

 

''składka za luty 2016: A.Nowak PWZ:0000001P'' 

lub

''składka za luty 2016: A.Nowak PWZ:0000001P - 15zł, C.Iksińska PWZ:0000002P – 20zł''

lub

''składka za luty 2016: A.Nowak – 17,50zł; B.Kowalski – 8,75zł; C.Iksińska – 20zł, …itd, itp.''

 

c) pracodawcy opłacający składki w imieniu zatrudnianych pielegniarek i położnych mogą również przekazywać do OIPiP imienny wykaz przesłanych w danym miesiącu składek:

Dobrą praktyką jest wpisanie w tytule przelewu numeru(ów) prawa wykonywania zawodu - dodatkowo lub zamiast nazwiska i imienia, gdyż zdarza się, że są dwie lub więcej osoby o tym samym nazwisku i imieniu, a numer PWZ jest niepowtarzalny.

 

Czy pracodawca ma obowiązek potrącania z wynagrodzenia i przekazywania do OIPiP składek zatrudnianych przez niego pielęgniarek i położnych? 2016.08.05 14:50

Nie – pracodawca nie ma takiego obowiązku.

Pracodawca może (ale nie musi) na pisemną prośbę pielęgniarki/pielęgniarza, położnej/położnego potrącać określoną kwotę z wynagrodzenia i dokonywać przelewu na wskazane konto bankowe Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.

To na pielęgniarce/pielęgniarzu, położnej/położnym ciąży obowiązek regularnego opłacania składek członkowskich.

Obowiązek ten wynika z art. 11 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 174, poz. 1038 z póź. zm.)

Szczegółowe zasady opłacania składek członkowskich reguluje natomiast tekst jednolity uchwał Nr 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału.

Czy pobieranie zasiłku pielęgnacyjnego zwalnia z obowiązku opłacania składek członkowskich? 2016.08.24 16:05

Nie – pobieranie zasiłku pielęgnacyjnego nie zwalnia z obowiązku opłacania składek członkowskich.

 

Natomiast z obowiązku opłacania składek członkowskich zwolnione są osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

 

Jaka jest różnica między zasiłkiem pielęgnacyjnym, a świadczeniem pielęgnacyjnym?

 

Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

W 2016 roku wynosi on 153,00 zł miesięcznie.

 

Świadczenie pielęgnacyjne należy się osobie, która zrezygnowała z zatrudnienia (pracy zarobkowej) w związku z koniecznością opieki nad osobą (np. dzieckiem) legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami wymienionymi w ustawie o świadczeniach rodzinnych (np. konieczności stałej lub długotrwałej opieki).

Od 1 stycznia 2017 roku wynosi ono 1406,00 zł miesięcznie.

  • Podstrona 2 z 2
  • 1
  • 2