Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

BIP

Uchwały VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych

< class="content_title ">Uchwały VIII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych
Uchwała nr 20 VIII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie programu samorządu pielęgniarek i położnych na okres VIII kadencji 2023-05-24 06:17

Uchwała nr 20
VIII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych
z dnia 17 maja 2023 r.

w sprawie programu samorządu pielęgniarek i położnych na okres VIII kadencji

Na podstawie art. 20 pkt 3 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 628) uchwala się, co następuje:

§ 1. VIII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych, obradujący w dniach 15-17 maja 2023 r. w Warszawie, jako najwyższy organ samorządu pielęgniarek i położnych, przedstawia priorytetowe zadania samorządu na rozpoczynającą się kadencję.

I. Kształcenie przeddyplomowe
1. Utrzymanie kształcenia dwustopniowego – studia I i II stopnia w zawodach pielęgniarki i położnej.
2. Kształcenie na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo na zasadach kierunków zamawianych.
3. Współpraca samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych z Ministrem Zdrowia oraz Ministrem Edukacji i Nauki w zakresie planowego uruchamiania kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo, zgodnie z zabezpieczeniem społeczeństwa w świadczenia zdrowotne realizowane przez pielęgniarki i położne.
4. Wzmocnienie działań w kierunku poprawy jakości prowadzonego kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo.
5. Współpraca samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych z Ministrem Zdrowia oraz Ministrem Rodziny i Polityki Społecznej w celu zagwarantowania możliwości podjęcia przez absolwentów na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo – zatrudnienia w podmiotach leczniczych (po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu).

II. Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych
1. Wdrożenie systemu akredytacji dla podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.
2. Wprowadzenie mechanizmów weryfikacji obowiązku aktualizacji i podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pielęgniarki i położne w formie aktu prawnego.
3. Określenie kompetencji zawodowych po ukończeniu poszczególnych rodzajów i dziedzin kształcenia podyplomowego, oraz wskazaniem uprawnień do realizacji poszczególnych świadczeń zdrowotnych.
4. Wprowadzenie zmian w systemie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych ze szczególnym uwzględnieniem zmian w kształceniu przeddyplomowym.

III. Poprawa warunków wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej
1. Prowadzenie systematycznych badań, potrzeb i oczekiwań środowiska pielęgniarek i położnych, monitorowanie demografii kadr pielęgniarek i położnych i podejmowanie działań zgodnie z potrzebami środowiska.
2. Opracowanie, wdrożenie i ewaluacja standardów w poszczególnych dziedzinach pielęgniarstwa i położnictwa.
3. Określenie, w aktach prawnych, liczby i kwalifikacji pielęgniarek i położnych w poszczególnych zakresach świadczeń zdrowotnych jako bezwzględnego kryterium finansowania świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych.
4. Podejmowanie działań w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań dotyczących zapobieganiu zdarzeniom niepożądanym.
5. Kontynuacja i monitorowanie działań zapewniających należyte wykonywanie zawodów oraz zmierzających do wzrostu poziomu jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej i położniczej, zgodnie z zasadami zawartymi w Kodeksie Etyki i należytą starannością.
6. Nowelizacja przepisów w zakresie określonych współczynników pracy dotyczących wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych z uwzględnieniem posiadanych kwalifikacji w ramach kształcenia podyplomowego oraz doświadczenia zawodowego.
7. Kontynuacja działań w zakresie utrzymania praktyk zawodowych pielęgniarek i położnych w ramach działalności gospodarczej w systemie ochrony zdrowia, przede wszystkim w podstawowej opiece zdrowotnej, opiece długoterminowej i hospicyjnej.
8. Zintegrowanie działań samorządu zawodowego z Ministerstwami resortowymi (np. Ministrem Rodziny, Ministrem Edukacji i Nauki, Ministrem Rodziny i Polityki Społecznej, Ministrem Obrony Narodowej) oraz konsultantami krajowymi, wojewódzkimi w dziedzinach pielęgniarstwa, stowarzyszeniami i towarzystwami naukowymi, związkami zawodowymi w celu rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa, poprawy jakości kształcenia przed i podyplomowego, podniesienia prestiżu zawodów oraz poprawy warunków pracy i płacy pielęgniarek i położnych.
§ 2. Zobowiązuje się organy samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych do realizacji przepisów niniejszej uchwały.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz Zjazdu

 

Andrzej Tytuła

Przewodniczący Zjazdu

 

Sebastian Irzykowski

 

Uchwała nr 19 VIII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania wizytacji pielęgniarek lub położnych wykonujących zawód w ramach praktyki zawodowej wpisanej do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 2023-05-24 06:16

Uchwała nr 19
VIII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych
z dnia 17 maja 2023 r.

w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania wizytacji pielęgniarek lub położnych wykonujących zawód w ramach praktyki zawodowej wpisanej do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Na podstawie art. 20 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. 2021, poz. 628) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się procedurę przeprowadzania wizytacji pielęgniarek lub położnych wykonujących zawód w ramach praktyki zawodowej wpisanej do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
§ 2. Procedura przeprowadzania wizytacji, o której mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Uchyla się uchwałę nr 7 I Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych VII kadencji z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie określenia procedury przeprowadzania wizytacji pielęgniarek lub położnych wykonujących zawód w ramach praktyki zawodowej wpisanej do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2023 roku.

 

Sekretarz Zjazdu

 

Andrzej Tytuła

Przewodniczący Zjazdu

 

Sebastian Irzykows

przeprowadzanie-wizytacji-zalacznik.pdf
Uchwała nr 18 VIII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie uchwalenia „Kodeksu etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej” 2023-05-24 06:14

Uchwała nr 18
VIII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych
z dnia 17 maja 2023 r.

w sprawie uchwalenia „Kodeksu etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej”

Na podstawie art. 20 pkt 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. 2021, poz. 628) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się „Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej”, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała nr 9 IV Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia zasad etyki zawodowej polskiej pielęgniarki i położnej.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz Zjazdu

Andrzej Tytuła

Przewodniczący Zjazdu

Sebastian Irzykowski

 

kodeks-etyki-zawodowej.pdf