Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

BIP

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie ul. Pułaskiego 25 , zwane dalej: „Administratorem”.
Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres:
iod@oipip.czest.pl
lub telefonując pod numer: 34/324-51-12.

 

2. Pana/Pani dane przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia i rozdziału 2 Ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o samorządzie pielęgniarek i położnych.

 

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy w/w danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

 

4. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

 

5.Pana/Pani dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa.

 

6. Ma Pan/Pani prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

 

7. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez Administratora przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

8. Przekazanie nam swoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie zaprzestanie przez Izbę świadczenia usług wobec Pana/Pani wynikających z Ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o samorządzie pielęgniarek i położnych.

 

9. Pana/Pani dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w centralnych rejestrach w celu potwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej oraz w zakresie prowadzenie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych a także w zakresie pozyskania informacji o podmiotach wykonujących działalność leczniczą w tym praktyk zawodowych pielęgniarek i położnych. Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych nie obejmuje profilowania zgodnie z art. 4 pkt. 4 Rozporządzenia.