Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

BIP

Zadania Ośrodka Informacyjno – Edukacyjnego

 1. Udzielanie pielęgniarkom i położnym będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zamierzającym wykonywać zawód pielęgniarki lub położnej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, informacji na temat uregulowań prawnych dotyczących ochrony zdrowia oraz ubezpieczeń społecznych w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej.
 2. Korespondencja z organami właściwymi w sprawach uznawania kwalifikacji w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Okręgowymi Izbami Pielęgniarek i Położnych oraz innymi instytucjami dotycząca:

  • wymagań oraz procedur związanych z uznawaniem w Polsce kwalifikacji zawodowych obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego w Polsce,
  • wymagań oraz procedur związanych z uznawaniem kwalifikacji zawodowych obywateli Rzeczypospolitej Polskiej w państwach członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
  • wyjaśnianie jednostkowych przypadków dotyczących kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych w poszczególnych państwach Unii Europejskiej,
  • procedur uznawania kwalifikacji zawodowych cudzoziemców.
 3. Udzielanie pielęgniarkom i położnym będącym obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej, zamierzającym wykonywać zawód pielęgniarki lub położnej na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego, informacji na temat procedur uznawania kwalifikacji zawodowych.
 4. Udzielanie pielęgniarkom i położnym będącym obywatelami państw innych niż państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego zamierzającym wykonywać zawód pielęgniarki lub położnej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, informacji na temat uregulowań prawnych dotyczących ochrony zdrowia oraz ubezpieczeń społecznych w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej.
 5. Przygotowywanie i wydawanie opinii prawnych, w szczególności dotyczących uznawania kwalifikacji oraz uznania dyplomów cudzoziemców.
 6. Tłumaczenia lub zlecanie tłumaczenia z języków obcych na język polski lub odwrotnie w szczególności materiałów dotyczących uznawania kwalifikacji.
 7. Współpraca z organizacjami międzynarodowymi dotycząca w szczególności spraw związanych z uznawaniem kwalifikacji oraz zasadami wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej na świecie.
 8. Prowadzenie strony internetowej w części zajmującej się zagadnieniami związanymi z uznawaniem kwalifikacji.
 9. Opracowanie oraz wydawanie broszur, ulotek i innych publikacji związanych   z działalnością Ośrodka Informacyjno Edukacyjnego.
 10. Przygotowywanie sprawozdań z działalności Ośrodka Informacyjno Edukacyjnego, zestawień danych statystycznych oraz analiz na potrzeby Ministerstwa Zdrowia i innych instytucji.
 11. Monitoring stron internetowych organizacji międzynarodowych dotyczących regulacji zawodu pielęgniarki i położnej i organizacji ochrony zdrowia.
 12. Przygotowywanie materiałów merytorycznych na posiedzenia Okręgowej Rady

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Połoznych na podstawie art.4 ust.1 pkt 8a i ust.3 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991r o samorzadzie pielęgniarek i połoznych (Dz.U.Nr 41, poz.178 z póżn. zmianami) jest zobowiązana do prowadzenia działalności informacyjno-edukacyjnej, o której mowa w ustawie j.w.
Działalność informacyjno-edukacyjna prowadzona jest przez Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Połoznych w Częstochowie, który jest komórką organizacyjną Izby
.

Uchwała Nr 319/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 12 września 2018 r.

Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i połoznej

Uznawanie Kwalifikacji Zawodowych

Zasady uznawania kwalifikacji zawodowych

 

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

 

Baza aktów prawnych

 

Adresy uznawania kwalifikacji

 

Równorzędność specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego i specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego – pismo z Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych:

Europejska legitymacja zawodowa (EPC) - uznawanie kwalifikacji zawodowych w krajach UE

Europejska legitymacja zawodowa (EPC) - to elektroniczna procedura, z której skorzystać mogą specjaliści, aby uzyskać uznanie zdobytych kwalifikacji zawodowych w innym kraju UE.

 

Jest to procedura w pełni elektroniczna - specjaliści mogą uzyskać informacje i rozpocząć składanie wniosku za pośrednictwem: YourEuropehttp://europa.eu/youreurope/epc lub ec.europa.eu, tj. systemu wymiany informacji na rynku wewnetrznym IMI: http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_pl.htm.

Mogą oni śledzić procedurę online oraz wykorzystać wcześniej wysłane dokumenty w nowych wnioskach dotyczących innych krajów.

Wykwalifikowani specjaliści mogą ubiegać się o europejską legitymację zawodową na potrzeby założenia stałej siedziby w innym państwie członkowskim lub na potrzeby świadczenia w nim usług tymczasowo lub okazjonalnie.

Procedura uznawania kwalifikacji w ramach europejskiej legitymacji zawodowej opiera się również na ścisłej współpracy między właściwymi organami krajowymi w kraju pochodzenia i kraju przyjmującym. Wnioski za pośrednictwem systemu IMI składa się zawsze najpierw w kraju pochodzenia (czyli w kraju prowadzenia działalności lub uzyskania odpowiednich kwalifikacji zawodowych). Zestaw dokumentów jest następnie przesyłany elektronicznie do przyjmującego państwa członkowskiego, które wydaje europejską legitymację zawodową. 

Od 18 stycznia 2016 r. europejska legitymacja zawodowa (EPC) jest dostępna dla pielęgniarek opieki ogólnej, fizjoterapeutów, farmakologów, agentów nieruchomości i przewodników górskich.

 

Wiecej informacji można znaleźć:

Twoja Europa

IMI


Dostępna jest polska wersja przewodnika Komisji Europejskiej „Europejska Legitymacja Zawodowa. Podręcznik użytkownika dla właściwych organów”.

Można go pobrać ze strony internetowej Komisji Europejskiej pod poniższym linkiem:
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/_docs/library/epc_user_guide_pl.pdf


Polskie pielęgniarki i położne w UE - regulacje prawne i wskazówki

14-01-2016 r. Informacja na temat ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej informacja-na-temat-ustawy-o-zasadach-uznawania-kwalifikacji-zawodowych-nabytych-w-panstwach-czlonkowskich-unii-europejskiej..pdf
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej - Dz.U. 2016 poz. 65 ustawa-z-dnia-22-grudnia-2015-r.-o-zasadach-uznawania-kwalifikacji-zawodowych-nabytych-w-panstwach-czlonkowskich-unii-europejskiej.pdf
Uznawanie kwalifikacji zawodowych polskich pielęgniarek i położnych po 20 października 2007 roku zgodnie z przepisami Dyrektywy 2005/36/WE - przewodnik. Uznawanie kwalifikacji zawodowych polskich pielęgniarek i położnych - krok po kroku ueprzewodnik.pdf
W wyniku rozmów przeprowadzonych w Brukseli w dniu 27 maja 2008 roku, w czasie spotkania Podsekretarza Stanu Pana Marka Twardowskiego z Dyrektorem Generalnym ds. Rynku Wewnętrznego i Usług (DG Markt) Panem Jörgenem Holmquistem, opublikowano w Dzienniku Urzędowym UE (C 137/8 z 4.06.08) uzupełnione o tytuły licencjata pielęgniarstwa i licencjata położnictwa załączniki 5.2.2. i 5.5.2 Dyrektywy 2005/36/WE. Oznacza to, że osoby posiadające dyplomy z takimi tytułami, które rozpoczęły kształcenie po 2004 roku, mają prawo do automatycznego uznania ich kwalifikacji w państwach Unii Europejskiej. Tym samym zakończono trwające od kwietnia 2006 r. rozmowy w tej sprawie. W czasie spotkania poruszono również kwestie uznawania kwalifikacji pielęgniarek, które ukończyły licea medyczne oraz medyczne szkoły pomaturalne i policealne. Uzgodniono, że będą prowadzone dalsze rozmowy na poziomie technicznym, niemniej zagadnienie to jest trudne, gdyż wymaga wyjaśnienia wielu zagadnień, które zaniedbano w okresie przedakcesyjnym. 17062008dpip.pdf

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Pielęgniarek i Położnych

Zawód pielęgniarki i położnej to duża odpowiedzialność za zdrowie i życie pacjentów oraz wpisane w nią ryzyko popełnienia błędu. Drobne niedopatrzenie może skutkować koniecznością wypłaty olbrzymiego odszkodowania. W chwili obecnej funkcjonują  trzy rodzaje ubezpieczeń dla pielęgniarek i położnych:

 

 1. Obowiązkowe ubezpieczenie OC podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenia zdrowotne.
 2. Obowiązkowe ubezpieczenie OC świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej.
 3. Ubezpieczenie dobrowolne OC z tytułu zawodowego udzielania świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki i położne.

Ubezpieczenie obowiązkowe
Umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej powinny zawrzeć pielęgniarki i położne, które przyjmują zamówienia na świadczenia w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz Samodzielnymi Publicznymi Zakładami Opieki Zdrowotnej. Polisa obowiązkowego OC chroni wyłącznie świadczenia w ramach tych kontraktów. Cała pozostała działalność jest chroniona polisą dobrowolną.

Ubezpieczenie dobrowolne
Zdarza się często, że pielęgniarki i położne, które podpisały umowy kontraktowe z publicznymi szpitalami, pracują dodatkowo w innych placówkach lub prowadzą własną praktykę pielęgniarską. Wówczas, żeby zapewnić sobie pełną ochronę ubezpieczeniową, powinny posiadać zarówno ubezpieczenie dobrowolne, jak i obowiązkowe.

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy niebędącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2011, nr 293, poz. 1728)