Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

BIP
Komunikat Ministerstwa Finansów dotyczący wyboru formy opodatkowania przez lekarzy i pielęgniarki, którzy w 2021 r. opodatkowani byli w formie karty podatkowej, a w 2022 r. utracili prawo do tej formy opodatkowania z mocy prawa. 2022-02-10 19:35

Komunikat Ministerstwa Finansów dotyczący wyboru formy opodatkowania przez lekarzy i pielęgniarki, którzy w 2021 r. opodatkowani byli w formie karty podatkowej, a w 2022 r. utracili prawo do tej formy opodatkowania z mocy prawa.

 

komunikat-lekarze-i-pielegniarki.docx

 

pismo-kas.pdf

 

 

Obowiązek złożenia sprawozdań statystycznych. 2022-01-21

„Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U 2021 poz.955)
oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 września 2020r. (Dz.U. 2020 poz. 2062 z późn.zm.)
w sprawie Programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2021, wszystkie praktyki zawodowe
mają obowiązek złożenia sprawozdań statystycznych będących we właściwości Ministra Zdrowia.
Dlatego też przypominamy o wywiązaniu się z obowiązku i zachęcamy do złożenia sprawozdań w Systemie
Statystyki w Ochronie Zdrowia. Kontakt do administratorów obsługujących sprawozdawczość na danym
terenie, oraz wszystkie niezbędne informacje związane z dostępem do Systemu jak i samymi
sprawozdaniami znajdują się na stronie www.cez.gov.pl w zakładce „Projekty/Statystyka”. Dostęp do
Systemu znajduje się na stronie: https://ssoz.ezdrowie.gov.pl .”

Prowadzenie praktyki zawodowej 2021.05.07 18:57

W przypadku wykonywania zawodu w formie indywidualnej praktyki w ramach prowadzonej działalności gospodarczej pielęgniarka, położna zobowiązana jest uzyskać wpis do rejestru praktyk zawodowych, prowadzonego przez właściwą ze względu na miejsce wykonywania praktyki zawodowej, okręgową izbę pielęgniarek i położnych.

UWAGA !                                                                                                           

Jeśli praktyka odbywa się na terenie kilku okręgowych izb, należy uzyskać wpis w każdej z nich.

Wniosek o wpis do rejestru, przesyła się wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą https://rpwdl.csioz.gov.pl,  z wykorzystaniem podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

  

prowadzenie-praktyki-1.docx
Uwaga! Komunikat dla osób prowadzących Działalność Leczniczą - indywidualne lub grupowe praktyki.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie przypomina o konieczności aktualizacji danych praktyk zawodowych pielęgniarek i położnych polegającej, na między innymi, podaniu adresu do korespondencji w księdze RPWDL identycznego jak adres doręczeń podany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Weryfikacja zgodności ww. danych i wprowadzenie ewentualnych zmian jest obowiązkiem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, polegająca na prowadzeniu praktyki pielęgniarskiej i położniczej.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie informuje, że powyższe zmiany powinny być aktualizowane na bieżąco.

 

Zgodnie z § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru od 1 kwietnia 2013 r. wnioski o wpis do rejestru, zmianę wpisu do rejestru                                       i wykreślenie z rejestru mogą być składane wyłącznie w postaci elektronicznej,                                           z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu ustawy o podpisie elektronicznym lub profilu zaufanego ePUAP, na zasadach określonych w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

  

Schemat postępowania dla osób zakładających działalność gospodarczą

 • Założenie konta na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP)- epuap.gov.pl i złożenie wniosku o utworzenie profilu zaufanego ePUAP
 • Dokonanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej we właściwym Urzędzie Gminy oraz dokonanie potwierdzenia profilu zaufanego ePUAP
 • Wykupienie polisy obowiązkowego Ubezpieczenie OC dla indywidualnej praktyki –pielęgniarki/położnej (sumy gwarancyjne: 30000 euro na jedno zdarzenie, 150000 euro na wszystkie zdarzenia)
 • Dokument potwierdzający brak przerwy w wykonywaniu zawodu o której mowa w art. 26 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (np. świadectwa pracy, zaświadczenie                        o zatrudnieniu, zaświadczenie o współpracy w ramach umowy cywilno-prawnej).
 • Dokonanie opłaty za wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą  109,00 zł – na konto OIPiP w Częstochowie:  MILLENIUM BANK 82 1160 2202 0000 0001 2869 0101. W tytule przelewu proszę wpisać : „wpis do RPWDL”
 • Założenie konta na platformie Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) – rpwdl.csioz.gov.pl (potwierdzenie dokonania opłaty za wpis do RPWDL) poprzez stronę internetową RPWDL do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie.

  

 • Podstrona 1 z 2
 • 1
 • 2

 

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) jest elektronicznym rejestrem prowadzonym zgodnie z ustawą o działalności leczniczej i zawiera informacje o wszystkich podmiotach mających zezwolenie na prowadzenie działalności leczniczej.

 

W części publicznej Rejestru użytkownik może uzyskać informacje na temat podmiotów wykonujących działalność leczniczą w tym:

 • Podmiotów leczniczych
 • Praktyk zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów
 • Praktyk zawodowych pielęgniarek i położnych

W części dostępnej po zalogowaniu, Rejestr umożliwia między innymi:


     # tworzenie wniosków:

 • o wpis podmiotu do Rejestru;
 • o wpis zmian w Rejestrze;
 • o wykreślenie podmiotu z Rejestru;

      # wysłanie drogą elektroniczną podpisanego wniosku w formie elektronicznej

     # pobranie zaświadczeń

     # przechowywanie i późniejszy dostęp do wniosków roboczych oraz wniosków podpisanych i wysłanych drogą elektroniczną

 

Zgodnie z § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru od 1 kwietnia 2013 r. wnioski o wpis do rejestru, zmianę wpisu do rejestru i wykreślenie z rejestru mogą być składane wyłącznie w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu ustawy o podpisie elektronicznym lub profilu zaufanego ePUAP, na zasadach określonych w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne


Powyższe informacje zacytowane są ze strony internetowej RPWDL: https://rpwdl.csioz.gov.pl/RegistryInfoKomunikat 2013.07.15 13:53

Uwaga!

Osoby zamierzające założyć działalność leczniczą prosimy o zapoznanie się z komunikatem Ministerstwa Gospodarki tutaj.