Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

BIP
OPŁATA ZA WPIS / ZMIANĘ WPISU DO REJESTRU PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ 2024-01-23 12:07

Informuję, że w dniu 22 stycznia 2024 r. ukazało się Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2023 roku , które wyniosło 7767,61zł.

Zgodnie z powyższym, wpis do rejestru (art. 105 ust. 1 i 2 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku, Dz. U. z 2023r. poz 991 z późn. zm.  podlega opłacie, wynoszącej: 149,00 zł w przypadku praktyki zawodowej (2 %). Natomiast wniosek o zmianę wpisu w rejestrze podlega opłacie stanowiącej 50 % wysokości opłaty tj. 74,50 zł.

Opłaty prosimy dokonywać na konto:  MILLENIUM BANK 82 1160 2202 0000 0001 2869 0101
z tytułem wpłaty „wpis indywidualnej /grupowej praktyki” lub „zmiana wpisu indywidualnej /grupowej praktyki pielęgniarki/położnej”.

 

INFORMACJA W/S NOWEGO SPOSOBU LOGOWANIA DO SYSTEMU RPWDL 2023-11-16 19:14

12 lipca zmieni się sposób logowania do systemu RPWDL na taki, który będzie wykorzystywał wyłącznie system login.gov.pl. By od 12 lipca mieć nadal dostęp do RPWDL, koniecznie sprawdź już teraz, czy możesz logować się przez login.gov.pl.

Logowanie przez system login.gov.pl możliwe jest na trzy sposoby:

 • przez profil zaufany,
 • za pomocą mojeID, czyli poprzez konto bankowe w jednym z wybranych banków (iPKO lub Inteligo w PKO BP, Pekao SA, BOŚ, BNP Paribas, VeloBank, Crédit Agricole, mBank, Bank Millennium, Bank Spółdzielczy w Brodnicy, Kasa Stefczyka lub banki spółdzielcze z Grupy PBS),
 • poprzez e-dowód (dowód z warstwą elektroniczną).

Komunikat Ministerstwa Finansów dotyczący wyboru formy opodatkowania przez lekarzy i pielęgniarki, którzy w 2021 r. opodatkowani byli w formie karty podatkowej, a w 2022 r. utracili prawo do tej formy opodatkowania z mocy prawa. 2022-02-10 19:35

Komunikat Ministerstwa Finansów dotyczący wyboru formy opodatkowania przez lekarzy i pielęgniarki, którzy w 2021 r. opodatkowani byli w formie karty podatkowej, a w 2022 r. utracili prawo do tej formy opodatkowania z mocy prawa.

 

komunikat-lekarze-i-pielegniarki.docx

 

pismo-kas.pdf

 

 

Obowiązek złożenia sprawozdań statystycznych. 2022-01-21

„Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U 2021 poz.955)
oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 września 2020r. (Dz.U. 2020 poz. 2062 z późn.zm.)
w sprawie Programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2021, wszystkie praktyki zawodowe
mają obowiązek złożenia sprawozdań statystycznych będących we właściwości Ministra Zdrowia.
Dlatego też przypominamy o wywiązaniu się z obowiązku i zachęcamy do złożenia sprawozdań w Systemie
Statystyki w Ochronie Zdrowia. Kontakt do administratorów obsługujących sprawozdawczość na danym
terenie, oraz wszystkie niezbędne informacje związane z dostępem do Systemu jak i samymi
sprawozdaniami znajdują się na stronie www.cez.gov.pl w zakładce „Projekty/Statystyka”. Dostęp do
Systemu znajduje się na stronie: https://ssoz.ezdrowie.gov.pl .”

Prowadzenie praktyki zawodowej 2021.05.07 18:57

W przypadku wykonywania zawodu w formie indywidualnej praktyki w ramach prowadzonej działalności gospodarczej pielęgniarka, położna zobowiązana jest uzyskać wpis do rejestru praktyk zawodowych, prowadzonego przez właściwą ze względu na miejsce wykonywania praktyki zawodowej, okręgową izbę pielęgniarek i położnych.

UWAGA !                                                                                                           

Jeśli praktyka odbywa się na terenie kilku okręgowych izb, należy uzyskać wpis w każdej z nich.

Wniosek o wpis do rejestru, przesyła się wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą https://rpwdl.csioz.gov.pl,  z wykorzystaniem podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

  

prowadzenie-praktyki-1.docx
 • Podstrona 1 z 2
 • 1
 • 2

 

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) jest elektronicznym rejestrem prowadzonym zgodnie z ustawą o działalności leczniczej i zawiera informacje o wszystkich podmiotach mających zezwolenie na prowadzenie działalności leczniczej.

 

W części publicznej Rejestru użytkownik może uzyskać informacje na temat podmiotów wykonujących działalność leczniczą w tym:

 • Podmiotów leczniczych
 • Praktyk zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów
 • Praktyk zawodowych pielęgniarek i położnych

W części dostępnej po zalogowaniu, Rejestr umożliwia między innymi:


     # tworzenie wniosków:

 • o wpis podmiotu do Rejestru;
 • o wpis zmian w Rejestrze;
 • o wykreślenie podmiotu z Rejestru;

      # wysłanie drogą elektroniczną podpisanego wniosku w formie elektronicznej

     # pobranie zaświadczeń

     # przechowywanie i późniejszy dostęp do wniosków roboczych oraz wniosków podpisanych i wysłanych drogą elektroniczną

 

Zgodnie z § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru od 1 kwietnia 2013 r. wnioski o wpis do rejestru, zmianę wpisu do rejestru i wykreślenie z rejestru mogą być składane wyłącznie w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu ustawy o podpisie elektronicznym lub profilu zaufanego ePUAP, na zasadach określonych w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne


Powyższe informacje zacytowane są ze strony internetowej RPWDL: https://rpwdl.csioz.gov.pl/RegistryInfoKomunikat 2013.07.15 13:53

Uwaga!

Osoby zamierzające założyć działalność leczniczą prosimy o zapoznanie się z komunikatem Ministerstwa Gospodarki tutaj.