Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

BIP

Ustawy

U S T A W A z dnia 15lipca 2011r.o zawodach pielęgniarki i położnej Tekst ujednolicony. d20111039lj.pdf
O B W I E S Z C Z E N I E MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 3 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. obwieszczenie.pdf
DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 sierpnia 2019 r.Poz. 1565 USTAWA z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. d20191565.pdf
DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 sierpnia 2019 r. Poz. 1490 USTAWA z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. d20191490.pdf
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych /Dz.U. 2018 poz. 916/ obw.-ms-rp-2018916.pdf
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej /Dz.U. 2018 poz. 123/ o-zawodach-pielegniarki-i-poloznej-t.j.-16.01.2018.pdf
U S T A W A z dnia 4 lipca 2019r.o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. ustawazdn4lipca2019.pdf
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności leczniczej /Dz.U. 2018 poz. 168/ obw.-msrp-2018160.pdf
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym /Dz.U. 2017 poz. 2195/ ust.-20172195lj.pdf
Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych /Dz.U. 2017 poz. 1473/ dz.u.-2017-poz.-1473-najn.-wyn..pdf
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych /Dz.U.. 2018 poz. 1000/ ust.-20181000.pdf
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ue-2016-679.pdf
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW ue-2016-680.pdf
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dzu20042135.pdf