Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

BIP
Informacja o wysokości obowiązujących opłat i składek członkowskich na samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych w 2023 roku. 2023-10-26 18:25

Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 916, ze zm.) członkowie samorządu pielęgniarek i położnych obowiązani są regularnie opłacać składkę członkowską.

Wysokość składki członkowskiej została określona w Uchwale nr 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie składki członkowskiej oraz zasad jej podziału.

Jak i gdzie można wpłacać składki członkowskie? 2015.12.21 09:54

Wpłaty można przesyłać na konto bankowe:

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie
ul. Pułaskiego 25
42-200 Częstochowa
MILLENNIUM BANK

82 1160 2202 0000 0001 2869 0101

 

lub wpłacić w pokoju 405 Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych otrzymując dowód wpłaty na druku KP (''kasa przyjęła'').

Dlaczego należy płacić składki członkowskie? 2016.06.29 09:34

Zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 174, poz. 1038 z późn. zm.) przynależność pielęgniarek i położnych do samorządu jest obowiązkowa (art. 2,  ust 3), przynależność ta wiąże się z różnymi prawami obowiązkami, w tym z obowiązkiem regularnego opłacania składek członkowskich (art. 11 ust., 2 pkt. 4) i aktualizowania danych w rejestrze pielęgniarek i rejestrze położnych (art. 11 ust. 2, pkt. 5).

 

Szczegółowe zasady opłacania składek członkowskich, w tym ich wysokość od 01 lutego 2016 r. określa tekst jednolity uchwał Nr 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału.

 

Uchwały te informują m.in. o tym, że składki członkowskie które opłacają członkowie samorządu pielęgniarek i położnych winny być uiszczane na rzecz okręgowej izby pielęgniarek i położnych, której członkiem jest dana pielęgniarka lub położna.

W § 3. w/w uchwał ustalono, że składki członkowskie są płatne miesięcznie. Składki członkowskie przekazuje się na rachunek właściwej okręgowej izby pielęgniarek i położnych do 15 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.

 

Natomiast § 6. informuje: Nieuregulowanie przez pielęgniarkę, położną składek za dwa pełne okresy płatności uprawnia właściwą okręgowa izbę, której jest ona członkiem, do wszczęcia postępowania administracyjnego zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych. (Dz.U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.).


Wszystkie wymienione powyżej akty prawne można znaleźć na naszej stronie www w zakładce PRAWO.

Jak wypełnić przelew bankowy, aby składka na pewno została poprawnie zaksięgowana? 2015.12.21 09:54

W tytule przelewu najlepiej podać jak najdokładniejszy opis dokonywanej wpłaty, np.:

 

a)    dla przelewów indywidualnych (dokonywanych z własnego indywidualnego konta bankowego i tylko za siebie):

 

''składka za luty 2016 r.''

lub

''składki za okres od luty 2016 do grudzień 2016''

lub

''wyrównanie składki za styczeń 2016 r.: 1,41 zł i składka za m-c luty 2016 r.: 32,10 zł''

itp.

 

b)   dla przelewów indywidualnych (dokonywanych ze wspólnego z małżonkiem konta lub konta obcego)

oraz dla przelewów grupowych (wykonywanych za kilka osób np. przez pracodawcę):

 

''składka za luty 2016: A.Nowak PWZ:0000001P'' 

lub

''składka za luty 2016: A.Nowak PWZ:0000001P - 15zł, C.Iksińska PWZ:0000002P – 20zł''

lub

''składka za luty 2016: A.Nowak – 17,50zł; B.Kowalski – 8,75zł; C.Iksińska – 20zł, …itd, itp.''

 

c) pracodawcy opłacający składki w imieniu zatrudnianych pielegniarek i położnych mogą również przekazywać do OIPiP imienny wykaz przesłanych w danym miesiącu składek:

Dobrą praktyką jest wpisanie w tytule przelewu numeru(ów) prawa wykonywania zawodu - dodatkowo lub zamiast nazwiska i imienia, gdyż zdarza się, że są dwie lub więcej osoby o tym samym nazwisku i imieniu, a numer PWZ jest niepowtarzalny.

 

Czy pracodawca ma obowiązek potrącania z wynagrodzenia i przekazywania do OIPiP składek zatrudnianych przez niego pielęgniarek i położnych? 2016.08.05 14:50

Nie – pracodawca nie ma takiego obowiązku.

Pracodawca może (ale nie musi) na pisemną prośbę pielęgniarki/pielęgniarza, położnej/położnego potrącać określoną kwotę z wynagrodzenia i dokonywać przelewu na wskazane konto bankowe Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.

To na pielęgniarce/pielęgniarzu, położnej/położnym ciąży obowiązek regularnego opłacania składek członkowskich.

Obowiązek ten wynika z art. 11 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 174, poz. 1038 z póź. zm.)

Szczegółowe zasady opłacania składek członkowskich reguluje natomiast tekst jednolity uchwał Nr 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału.

  • Podstrona 1 z 2
  • 1
  • 2