www.oipip.czest.pl

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE

District Chamber of Nurses and Midwives in Częstochowa, Poland

 

42-200 Częstochowa, ul. Pułaskiego 25, IV piętro

Województwo Śląskie, Polska

 

Millennium Bank: 82 1160 2202 0000 0001 2869 0101

z galerii zdjęć:

 

 


SKŁADKA CZŁONKOWSKA - 2017 ROK


UWAGA!

W 2017 ROKU ZMIENIłA SIĘ WYSOKOŚĆ

OBOWIĄZKOWEJ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ

 

Wysokość składki członkowskiej w 2017 roku dla osób wykonujących zawód pielęgniarki/pielęgniarza, położnej/położnego w ramach działalności gospodarczej – indywidualnej bądź grupowej praktyki zawodowej, a także innych członków samorządu zobowiązanych do opłacania składek, w tym również wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych, wynosi 33 zł 03 gr.

Jest to 0,75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku ogłoszonego przez Prezesa GUS za czwarty kwartał poprzedniego roku kalendarzowego, czyli kwoty 4403 zł 78 gr.

 

Jednocześnie informujemy, że w 2017 roku składka osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, na podstawie stosunku służbowego lub na podstawie umowy zlecenia wynosi 1% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

 

Zwracamy się do wszystkich Państwa - płacących składki członkowskie za pomocą stałego zlecenia o sprawdzenie, czy przelewana kwota jest adekwatna do powyższych informacji i czy nie istnieje konieczność jej zmodyfikowania.

 

Więcej informacji o zasadach opłacania obowiązkowych składek członkowskich można znaleźć w zakładce ''SKŁADKI CZŁONKOWSKIE''  w menu z lewej strony.


AKTUALIZACJA  DANYCH


Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie przypomina wszystkim członkom o obowiązku aktualizacji swoich danych osobowych, tj. zmiany nazwiska, zmiany adresu zamieszkania, zmiany miejsca pracy, ukończonego kształcenia podyplomowego (szkolenia, kursy, specjalizacje, studia itd.); informacji o przejściu na rentę, świadczenie emerytalne, emeryturę.

 

Obowiązek aktualizowania danych nakłada ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych, art. 1  ust. 2 pkt. 5.

 

Aktualizacji dokonuje się poprzez wypełnienie i czytelne podpisanie „Arkusza zgłoszeniowego / aktualizacyjnego danych osobowych w Rejestrze Pielęgniarek i Rejestrze Położnych prowadzonym przez ORPiP”,

a następnie przekazanie wypełnionego i podpisanego arkusza (osobiście lub listownie) do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, ul. Pułaskiego 25, 42 - 200 Częstochowa (Dział Prawa Wykonywania Zawodu – pokój nr 405 lub sekretariat – pokój nr 410).

Kwiecień i Maj 2017 r. – plan szkoleń organizowanych w przez Ośrodek Szkoleniowy 2017/02/21 11:12 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie informuje, że obecnie przyjmowane są zgłoszenia na kursy, których uruchomienie planowane jest w kwietniu i maju 2017 roku.

 

Kursy kwalifikacyjne:

Pielęgniarstwo w środowisku nauczania i wychowania

Pielęgniarstwo internistyczne

 

Kursy specjalistyczne:

Szczepienia ochronne

Szczepienia ochronne dla położnych

Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego

Ordynacja leków i wypisywanie recept – Część I

Ordynacja leków i wypisywanie recept – Część II

 

Kurs dokształcający:

Cewnikowanie pęcherza moczowego

 

Jednocześnie przypominamy, że cały czas przyjmowane są wnioski o zakwalifikowanie na szkolenia specjalizacyjne – na które chcemy pozyskać środki z Ministerstwa Zdrowia. Są to:

Pielęgniarstwo psychiatryczne

Pielęgniarstwo internistyczne

Pielęgniarstwo neonatologiczne

Pielęgniarstwo chirurgiczne

Pielęgniarstwo geriatryczne

 

Szczegółowe informacje >>TUTAJ<<

Poparcie dla projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Weterynarii i Żywności 2017/02/15 16:33 

W załączonym pliku prezentujemy argumenty za projektem ustawy o Państwowej Inspekcji Weterynarii i Żywności.

 

Szczegółowe informacje Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej można znaleźć na stronie: www.bezpieczna-zywnosc.pl


Argumenty za projektem ustawy
15 luty - Dzień Pielęgniarstwa Operacyjnego 2017/02/03 14:35 

W imieniu władz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek i własnym w dniu naszego święta życzę Wam – Drogie Koleżanki i Koledzy – wiele ciepłych słów uznania od Waszych przełożonych i współpracowników za ogrom zadań, jakie wykonujecie, by każdy pacjent przebywający na bloku operacyjnym czuł się bezpiecznie, by operacje przebiegały bez zakłóceń, by zawsze wszystko przebiegało zgodnie z ustalonymi procedurami.

 

Życzę Wam również, by satysfakcja, jaką czerpiecie z pracy dawała poczucie dumy z przynależności do grupy pielęgniarek i położnych operacyjnych.

 

W życiu osobistym niech towarzyszy Wam uśmiech i zapał do realizacji wszystkich marzeń i planów.

 

Z wyrazami szacunku

Joanna Borzęcka – prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek 

 

 

Drogie Koleżanki i Koledzy,

W imieniu Zarządu EORNA życzymy Wam szczęśliwego i pełnego inicjatyw świętowania Europejskiego Dnia Pielęgniarstwa Operacyjnego (EPND) w 2017 roku.

 

Wybrane zostało motto:

Kontroluj dymy chirurgiczne -  bądź bezpieczny.


W tym roku tematem przewodnim EPND jest bezpieczeństwo wszystkich osób obecnych w salach operacyjnych. Dymy chirurgiczne stanowią znaczące zagrożenia chemiczne i biologiczne. Zachęcamy do stworzenia i utrzymania zdrowego środowiska dla pacjentów i siebie podczas operacji. Wszyscy mamy prawo do pracy w środowisku, zapewniającym odpowiednią jakość i bezpieczeństwo zarówno dla pacjentów, jak i dla personelu

Jest to również misją EORNA.

 

Z poważaniem

May Karam – prezes EORNA

Jana Wichsova – wiceprezes EORNA


Życzenia OSI i EORNA
Plakat
Podziękowanie od Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek 2017/02/03 14:52 

Szanowni Państwo, 

 

w imieniu zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek i własnym pragnę podziękować wszystkim uczestnikom Forum Stowarzyszeń Pielęgniarek i Położnych Operacyjnych, jakie miało miejsce 20 stycznia 2017 roku w Warszawie.

Szczególne podziękowania kieruję do ORPiP, które  nie szczędziły wysiłków, by jak najlepiej zorganizować pobyt dla swoich Przedstawicieli.

 

Z wyrazami szacunku i nadzieją na dalszą współpracę

 

Joanna Borzęcka

Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek

01-02-2017 r. Powołanie pielęgniarki na stanowisko Wiceministra Zdrowia 2017/01/30 13:32 

''Poseł Józefa Szczurek-Żelazko, wkrótce wiceminister zdrowia, jest pełna nadziei, że na stanowisku, które obejmie od 1 lutego, będzie mogła rozwiązywać problemy środowiska pielęgniarskiego. Jestem z wykształcenia pielęgniarką, znam problemy i oczekiwania tego zawodu, wspierałam pielęgniarki jako poseł na Sejm i będę tę drogę kontynuować na powierzonym mi stanowisku – mówi w rozmowie z Polityka Zdrowotną.''


Fragment tekstu z portalu: http://www.politykazdrowotna.com/

Informacja z NIPiP 2017/01/27 11:44 

Informacja NRPiP w sprawie bezprawnego wykorzystania logo - szczegóły w załączonym poniżej pliku:


Informacja NIPiP
13-01-2017 r. Prezydent Miasta Częstochowy ogłosił kolejną edycję Nagród im. Doktora Władysława Biegańskiego w dziedzinie ochrony zdrowia 2017/01/17 11:37 

Nagrody przyznawane są za wybitną i znaczącą działalność w ochronie zdrowia i szczególny charakter pracy na rzecz pacjenta.

Wnioski kandydatów do Nagrody należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 lutego 2017 r. w kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa, pokój nr 3, wyłącznie na formularzu lub przesłać:

  • drogą pocztową na ww. adres (o terminie wpływu nie decyduje data stempla pocztowego, lecz data wpływu wniosku do kancelarii Urzędu Miasta),
  • w postaci elektronicznej z podpisem kwalifikowanym na adres info@czestochowa.um.gov.pl lub złożonym za pomocą platformy SEKAP.

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Przy wyborze kandydatów do Nagrody uwzględnia się następujące kryteria:

  • pozytywne relacje kandydata z pacjentami i współpracownikami,
  • postępowanie zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
  • stopień zaangażowania w podejmowaniu inicjatyw własnych w działalności na rzecz służby zdrowia,
  • umiejętność niesienia pomocy ludziom potrzebującym,
  • profesjonalizm,
  • działalność społeczna na rzecz środowiska lokalnego,
  • osiągnięcia na polu naukowym.

 

Zgodnie z regulaminem przyznawania Nagród Prezydenta Miasta Częstochowy przy wyborze kandydatów do Nagrody uwzględnia się osoby czynne zawodowo i zatrudnione w placówkach służby zdrowia na terenie miasta Częstochowy lub czynnie działające w organizacjach funkcjonujących w obszarze ochrony zdrowia, w tym wolontariusze.

 

Osoba Nagrodzona lub Wyróżniona Nagrodą Prezydenta Miasta Częstochowy w latach ubiegłych, może brać udział w kolejnej edycji nagród nie wcześniej niż po trzech latach, o ile Prezydent Miasta nie postanowi inaczej.

 

Kandydatury do Nagrody mogą wnosić m.in. Radni Miasta Częstochowy, kierownicy placówek służby zdrowia zlokalizowanych na terenie miasta Częstochowy, pracownicy zatrudnieni w placówkach służby zdrowia w grupie, co najmniej 15 osób lub w przypadku małych placówek min. 50% załogi, stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje działające na rzecz służby zdrowia oraz pacjenci w grupie min. 15 osób.

 

Formularz wniosku dostępny jest na tablicy ogłoszeń w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta Częstochowy www.czestochowa.pl - zakładka Miasto/Zdrowie/Nagrody Prezydenta w dziedzinie ochrony zdrowia oraz w załączonym pliku.


Ogłoszenie
Wniosek o przyznanie nagrody
Badanie na temat Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Opieki Środowiskowej 2017/01/17 11:11 

Szanowni Państwo,

 

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych oraz Fundacja Urszuli Jaworskiej pragnie poznać poziom świadomości społecznej na temat Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Opieki Środowiskowej.

 

W załączeniu przedstawiamy link do ankiety z prośbą o wypełnienie oraz o pomoc w rozpropagowaniu jej wśród pacjentów i naszego środowiska:

https://www.survio.com/survey/d/op-posz-poz-p-s

 

Wyniki ankiety zostaną przedstawione na Konferencji i posłużą do oceny świadomości społeczeństwa nt. roli pielęgniarki, położnej w POZ oraz pomogą zorientować się w jakich obszarach potrzebna jest edukacja i promocja pomocy medycznej tak zwanego „pierwszego kontaktu”.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY PAŃSTWA DO WZIĘCIA UDZIAŁU W BADANIU POPRZEZ WYPEŁNIENIE ANONIMOWEJ ANKIETY

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie - kurs języka niemieckiego w branży medycznej 2017/01/17 11:22 

Chcesz opanować fachowe słownictwo niezbędne przy wykonywaniu procedur medycznych? Marzy Ci się staż zagraniczny lub specjalizacja? To znaczy, że kurs JĘZYKA NIEMIECKIEGO W BRANŻY MEDYCZNEJ jest właśnie dla Ciebie.

 

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie przygotowała 120 godzin intensywnego treningu językowego obejmującego naukę specjalistycznych zagadnień niezbędnych w pracy lekarza, pielęgniarki oraz innych służb medycznych w ośrodkach zdrowia krajów niemieckojęzycznych. Prosimy o zapoznanie się z dołączoną ofertą.

 

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest znajomość języka niemieckiego na poziomie A2 (niższym średnio zaawansowanym). Zapisy trwają do 28 lutego 2017 r.

 

Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń 34 37-83-119 lub napisz do nas: ctwions@ajd.czest.pl

 

Ewelina Dziewońska-Chudy

specjalista-koordynator ds. transferu wiedzy

Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji

w Obszarze Nauki i Sztuki AJD w Częstochowie

tel: +48 34 3783 119

e-mail: ctwions@ajd.czest.pl

www.ctwions.ajd.czest.pl


Informacje o kursie
ZAPROSZENIE NA BAL ŚLĄSKIEGO FORUM SAMORZĄDÓW ZAWODÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO 2016/12/30 10:51 

 

ŚLĄSKIE FORUM SAMORZĄDÓW ZAWODÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO skupiające przedstawicieli 19 organizacji samorządowych z województwa śląskiego zaprasza na:

I BAL ŚLĄSKIEGO FORUM

Termin: 25.II.2017 r.

Miejsce: hotel Monopol, ul. Dworcowa 5, Katowice

Koszt: 600 zł od pary (3 kolacje, lampka szampana, 3 lampki wina, oprawa muzyczna), możliwość noclegu w preferencyjnej cenie.

 

Zapisy na bal przyjmowane są pod adresem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciuCiaSrqKqA5iVjg7V3nGw2wwG6NsvbpJasbo6yQlYR9pHA/viewform?embedded=true

 

Więcej informacji pod numerem telefonu: 601190224

 

Liczba miejsc ograniczona, o udziale w balu zdecyduje kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenia przyjmowane są do 10 stycznia 2017 r.

 

Pozdrawiam i do zobaczenia w Nowym Roku
Alicja van der Coghen 
koordynator Forum

Liczba odwiedzin: 376234

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE
www.oipip.czest.pl © Copyright OIPIP 2012
Wykonanie strony internetowej: RevolWEB, IDHosting     Zaloguj się