Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

BIP
 • SERWIS DLA PIELĘGNIAREK
 • SERWIS DLA PIELĘGNIAREK
 • SERWIS DLA PIELĘGNIAREK
« »

Aktualności Okręgowej Izby Pięlegniarek i Położnych w Częstochowie

WIĘCEJ

Konferencje
Szkolenia
Kursy

WIĘCEJ
District Chamber of Nurses and Midwives
in Częstochowa, Poland

42-200 Częstochowa,
ul. Pułaskiego 25, IV piętro
Województwo Śląskie, Polska

Millenium Bank:
82 1160 2202 0000 0001 2869 0101

Biuletyn informacyjny

WIĘCEJ

Ośrodek szkoleniowy

WIĘCEJ

Cолідарні з Україною – Solidarni z Ukrainą

WIĘCEJ
Obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej. 2023-05-10 20:03

Tegoroczne obchody są organizowane przez Okręgową Radę VIII kadencji, jednak miejsce obchodów wskazała Okręgowa Rada VII kadencji jako częstochowski Teatr im. Adama Mickiewicza. Udało się ustalić termin na 19 maja. Po części oficjalnej aktorzy przedstawią nam sztukę pt. Kariera Nikodema Dyzmy na podstawie powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza. I zaczęły się schody. Zaczęliśmy dzielić miejsca w naszym Teatrze, których jest tylko 375.

Znając opinię koleżanek i kolegów wiedziałem, że zainteresowanie przedstawieniami jest duże,
a miejsc jest mało. Przeliczyłem koszty jakie poniesiemy w związku z organizacją obchodów
i doszedłem do wniosku, że będą pieniądze na jeszcze jeden spektakl. Dlatego na pierwszym posiedzeniu Prezydium OR przedstawiłem pomysł zorganizowania jeszcze jednego przedstawienia lub pozostania przy jednym spektaklu, jak to wskazała poprzednia Rada. Prezydium podjęło w drodze Uchwały decyzję o zorganizowaniu jeszcze jednego przedstawienia. Skontaktowałem się telefonicznie z Działem marketingu i uzyskałem zapewnienie, że zorganizują zamknięte widowisko w następnym sezonie tj. na przełomie września i października. Terminu jeszcze nie znam. Ale gdy tylko będzie mi znany poinformuję Państwa o nim. Bilety jak co roku będą dystrybuowane przez delegatów z Państwa okręgów wyborczych.

 

 

Tomasz Czech

Przewodniczący ORPiP w Częstochowie

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie uprzejmie informuje, iż obchody z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej w dniu 19 maja 2023 r. będą utrwalone. Wykonane zdjęcia, nagrania mogą zostać rozpowszechnione m.in. na stronie internetowej izby, Biuletynie Informacyjnym. co jednoznacznie wiąże się z rozpowszechnieniem wizerunku osób uczestniczących w wydarzeniu.
Jeżeli nie wyrażacie Państwo zgody na publikacje prosimy o niepozowanie, czy też nie uczestniczenie w dzisiejszym wydarzeniu.

Pierwsze posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie VIII kadencji. 2023-05-10 20:05

W dniu 08.05.2023 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek
i Położnych w Częstochowie. Oprócz wpisów i skreśleń z Rejestru, dwóch Uchwał porządkujących moją pracę w okresie między posiedzeniami Okręgowej Rady i Prezydium Okręgowej Rady podjęto Uchwałę o nadaniu Odznaczeń Za Zasługi w Zawodzie.

Zgłoszono 47 osób w tym: 42 pielęgniarek i 5 położnych. Zgodnie z Regulaminem corocznie jest odznaczanych 20 pielęgniarek i 5 położnych.

Komisja Nominacyjna miała niezwykle trudne zadanie, aby desygnować spośród 42 pielęgniarek
20 do odznaczenia. Zwłaszcza, że droga zawodowa każdej z Was nadaje się na oddzielną historię, którą powinno się opowiadać studentom pielęgniarstwa i położnictwa jako wzór do naśladowania. Chciałbym pogratulować wszystkim nominowanym do odznaczenia. Już samo wnioskowanie przez waszych przełożonych jest wyróżnieniem i zaszczytem. Gratuluję.

Dziękuję Komisji Nominacyjnej za pracę i dokonanie wyboru.

 

Tomasz Czech

Przewodniczący ORPiP w Częstochowie

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach samorządowych nad aktami prawnymi uchwalanymi przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie. 2023-04-19 18:53

 

Szanowne koleżanki i koledzy

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszego środowiska i jednocześnie realizując postanowienia mojego programu wyborczego zachęcam wszystkich do wzięcia udziału w konsultacjach samorządowych nad aktami prawnymi uchwalanymi przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie.

Konsultacje dotyczą Regulaminów:

1. Komisji ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego oraz Dofinansowania Kosztów Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

2. Komisji ds. pomocy w Trudnych Sytuacjach Losowych

3. Komisji ds. dofinansowania leczenia uzdrowiskowego i turnusu rehabilitacyjnego.

Dotychczasowe regulaminy są zamieszczone na stronie internetowej Okręgowej Izby. /Zakładka: Prawo; Regulaminy OIPiP w Częstochowie/

Proszę o nadsyłanie propozycji zmian na adres e-mailowy Izby: sekretariat@oipip.czest.pl w terminie do dnia 31.05.2023 roku.

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie będzie procedowała regulaminy na czerwcowym posiedzeniu Rady.

Proszę potraktować sprawę jako poważną, ponieważ z reguły regulaminy są ustalane na okres trwania kadencji.

 

 

                              Tomasz Czech

                              Przewodmiczący Okręgowej Rady

                              Pielęgniarek i Położnych

                              w Częstochowie

 

 

 • Podstrona 3 z 4
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Relacja z Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych 2023-05-23 05:32

 

W dniach 15-17 maja 2023 r w Warszawie odbył się Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Warszawie. Delegatami na Zjazd z naszej Izby są: Renata Sówka, Jolanta Garus – Kmieć, Agnieszka Hebda, Borszcz Roman, Andrzej Chrzęstek i Tomasz Czech.

 

W dniach 15-17 maja 2023 r w Warszawie odbył się Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych
w Warszawie. Delegatami na Zjazd z naszej Izby są: Renata Sówka, Jolanta Garus – Kmieć, Agnieszka Hebda, Borszcz Roman, Andrzej Chrzęstek i Ja.

 

 

W pierwsze popołudnie ustępująca Prezes Zofia Małas podsumowała VII kadencję. W dalszej części odznaczono statuetkami i odznaczeniami Samorządu Pielęgniarek i Położnych. Z naszej Izby Złote Odznaczenie Samorządu Pielęgniarek i Położnych otrzymała Przewodnicząca ORPiP VII kadencji Barbara Płaza. Gratuluję i proszę przyjąć najlepsze życzenia dalszych sukcesów zawodowych.

W drugim dniu Zjazdu przedstawiano, dyskutowano i zatwierdzano sprawozdania organów VII kadencji. Następnie przystąpiono do wyborów. W wyniku przeprowadzonych wyborów Prezesem Naczelnej Rady została pani Mariola Łodzińska. Pani Prezes proszę przyjąć wyrazy uznania za dotychczasową pracę i życzenia wielu sukcesów w obecnej kadencji. Wybrano Przewodniczącego Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Położnych, Przewodniczącą Naczelnej Komisji Rewizyjnej i Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. W dalszej części Zjazdu wybierano członków poszczególnych organów Naczelnej Izby. Do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z naszej Izby kandydowali: Andrzej Chrzęstek i Roman Borszcz. W wyniku wyborów członkiem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych został Andrzej Chrzęstek. Roman niestety nie został wybrany, ale uzyskał bardzo imponujący wynik w porównaniu do osób znanych w środowisku pielęgniarsko- położniczym. Gratuluję Romku. Andrzeju jestem dumny. A teraz do pracy, ciężkiej pracy.

Trzeci dzień Zjazdu to opracowywanie wniosków złożonych podczas Zjazdu. Było ich przeszło 70.

Przyjęto Uchwałę w sprawie określa zasady etyki zawodowej. Przełomowy dokument uaktualniony i przystający do współczesnych czasów. Podjęto Uchwałę w sprawie programu działania samorządu na VIII kadencję oraz Uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania wizytacji,
w tym sposobu wyboru osób wykonujących czynności wizytacyjne.

Wniosek w sprawie określenia wysokość i częstotliwości wpłat składki członkowskiej oraz zasady jej podziału został odłożony na następny Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w przyszłym roku. Pozostałe wnioski dotyczyły praktycznie wszystkich dziedzin pielęgniarstwa i położnictwa
i będę je publikował na stronie internetowej Izby.

Dziękuję delegatom naszej Izby za pracę podczas obrad VIII Zjazdu. Odznaczonej i Wybranemu Gratuluję.

 

 

Tomasz Czech
Przewodniczący Okręgowej RadyRelacja z Gali obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej 19 maja 2023 roku 2023-05-23 06:06

  Tegoroczne obchody odbyły się w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.

O godzinie 16. 00 w imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych gości powitał pan Robert Dorosławski – prowadzący Galę.

Następnie oficjalnego otwarcia dokonał Przewodniczący Okręgowej Rady Pielęgniarek
 i Położnych w Częstochowie Tomasz Czech. Uroczyście wprowadzono Sztandar  Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie w składzie: Chorąży Pocztu Roman Borszcz w asyście Renaty Wróż i Jolanty Garus-Kmieć.                          Odśpiewano Hymn Pielęgniarek.

 

Minutą ciszy uczczono pielęgniarki i położne zmarłe w 2022 r. Podczas pięknego podkładu muzycznego z niesamowitym brzmieniem skrzypiec, prowadzący odczytał 25 nazwisk zmarłych koleżanek.

 

 W dalszej części Przewodniczący w swoim wystąpieniu odniósł się do humanistycznych podstaw pielęgniarstwa i położnictwa, zagrożeń współczesnego świata w relacjach międzyludzkich oraz rozwoju zawodów. Następnie zwrócił uwagę na cechy osobowości, których oczekuje się od osób wykonujących zawód pielęgniarki lub położnej. Podkreślił wysokie wykształcenie i kompetencje współczesnych pielęgniarek
i położnych oraz samodzielność zawodową. Wybrzmiała również refleksja, że oba zawody w dalszym ciągu są zawodami deficytowymi. Na zakończenie Przewodniczący przeprowadził wywód na temat kierunków działania Samorządu na najbliższy czas.

Po przemówieniu Tomasz Czech razem z Sekretarzem ORPiP Marzeną Maniszewską
i Skarbnikiem ORPiP Andrzejem Chrzęstkiem złożyli zebranym życzenia.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście. Laudacjom i życzeniom nie było końca. Oprócz listów gratulacyjnych, pięknych kwiatów składanych dla pielęgniarek
i położnych otrzymaliśmy prezenty. Pastele z Ratuszem Częstochowy, Anioła który ma przynieść szczęście VIII kadencji i okolicznościowy kubek.

Na zakończenie części oficjalnej wręczono 5 położnym i 20 pielęgniarkom odznaczenia Za zasługi w zawodzie.

Kapituła w tym roku wybrała do odznaczeń osoby legitymujące się wieloletnim stażem pracy, ale przede wszystkim uhonorowano osoby, których kariery zawodowe mogą być wskazówką do budowania drogi zawodowej osób wchodzących do zawodu.  

Na zakończenie części oficjalnej wyprowadzono Sztandar Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie.

Po poczęstunku w Foyer im. Marka Perepeczki rozpoczął się spektakl – Kariera Nikodema Dyzmy według powieści Tadeusza Dołęgi – Mostowicza.

 

Oprawę i relację dla Państwa przygotowali: Marzena Maniszewska, Anna Kęsik, Anna Kwiatkowska, Izabela Bem, Magdalena Maryon i Monika Wielgos. 

Zmiana zasad przyjmowania wniosków ! 2023-02-09 06:56

Zmiana zasad przyjmowania wniosków !

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego począwszy od dnia 01.03.2023 r. będą przyjmowane wyłącznie w  wersji papierowej - osobiście w siedzibie biura OIPiP w Częstochowie lub za pośrednictwem poczty polskiej.
Wnioski przesyłane mailowo nie będą rozpatrywane.

 • Podstrona 1 z 2
 • 1
 • 2