Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

BIP
« Powrót

Informacja dotycząca uczestnictwa w pracach Zespołu ds. Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych.

18 września 2023 16:13

Informacja dotycząca uczestnictwa w pracach Zespołu ds. Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych.

Informacja dotycząca uczestnictwa w pracach Zespołu ds. Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych
Fundusz Kompensacyjny
Zdarzeń Medycznych
państwowy fundusz celowy, którego dysponentem jest Rzecznik Praw Pacjenta
z jego środków wypłacane są świadczenia kompensacyjne z tytułu zdarzeń medycznych, do których doszło
w związku z pobytem w szpitalu finansowanym ze środków publicznych

zdarzenie medyczne to rozstrój zdrowia, uszkodzenie ciała, zakażenie lub śmierć pacjenta, których
z
wysokim prawdopodobieństwem można było uniknąć w przypadku udzielenia świadczenia zdrowotnego
zgodnie z aktualną wiedzą medyczną albo zastosowania innej dostępnej metody diagnostycznej

lub
leczniczej (chyba że doszło do spodziewanego powikłania);
pacjentowi przysługuje od 2.000 zł do 200.000 zł, w zależności od charakteru następstw zdrowotnych
oraz
stopnia dolegliwości uszczerbku na zdrowiu
w razie śmierci uczestnika każdej z osób najbliższych przysługuje od 20.000 zł do 100.000 zł
szczegółowy sposób ustalania wysokości świadczenia zostanie określony w rozporządzeniu wskazującym
na konkretne okoliczności, którym zostaną przypisane stałe kwoty świadczenia, podlegające
sumowaniu
Postępowanie w sprawie przyznania świadczenia

w terminie 1 roku od dowiedzenia się o szkodzie uprawniony może złożyć do Rzecznika prosty
do
wypełnienia wniosek, wnosząc opłatę 300 zł (zwracaną w razie uwzględnienia wniosku) i załączając
podstawowe dokumenty

Rzecznik uzupełnia dokumentację niezbędną do oceny wniosku, w razie potrzeby występując o dokumenty
i
wyjaśnienia do wnioskodawcy lub podmiotu leczniczego, który udzielił pacjentowi świadczeń zdrowotnych
w terminie 3 miesięcy od skompletowania dokumentacji Rzecznik wydaje decyzję administracyjną, opierając
się na zgromadzonej dokumentacji i sporządzonej opinii

strona może złożyć odwołanie, które rozpatruje 9-osobowa Komisja Odwoławcza (przedstawiciele MZ, MS,
RPP, NFZ,
NRL, NRPiP oraz organizacji pacjentów)
stronie niezadowolonej z ostatecznego rozstrzygnięcia przysługuje skarga do sądu administracyjnego
(który
ocenia wyłącznie zgodność decyzji z prawem i nie prowadzi własnego postępowania dowodowego)
Zespół
ds. Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych
działa przy Rzeczniku Praw Pacjenta, który zapewnia jego obsługę oraz wyznacza sekretarza Zespołu
spośród pracowników
swojego Biura
składa się z co najmniej 20 członków powoływanych przez Rzecznika zamierzamy zbudować dużo
liczniejszy zespół ekspertów,
składający się z lekarzy specjalistów oraz osób wykonujących inne zawody
medyczne, z dziedzin medycyny
przydatnych do oceny szkód związanych z hospitalizacją
jego zadaniem jest wydawanie opinii dotyczącej wystąpienia
informacja-dotyczaca-uczestnictwa-w-pracach-zespolu-ds.-swiadczen-z-funduszu-kompensacyjnego-zdarzen-medycznych.pdf