Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

BIP
« Powrót

Relacja z posiedzenia Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

07 grudnia 2023 11:59

W dniach 5-7.12.2023 r. razem ze Skarbnikiem OR uczestniczyłem w posiedzeniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Spraw objętych porządkiem obrad było bardzo dużo, a wśród nich:

Naczelna Rada przyjęła informację z kontroli finansowej przeprowadzonej przez Naczelną Komisję Rewizyjną za II kwartał 2023 r.

Omówiono prace wdrożeniowe VI modułu systemu samorządu pielęgniarek i położnych – wybory samorządowe.

Kondycję finansową Naczelnej Izby omówiła Skarbnik Danuta Adamek. Wiceprezes Andrzej Tytuła przedstawił postęp prac nad nowym prawem wykonywania zawodu.

Podjęto Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Wydawnictwem naukowym PWN SA o świadczenie usług i udzielenie licencji na dostęp do wirtualnej czytelni dla okręgowych izb pielęgniarek i położnych poprzez platformę IBUK.

Mariola Głowacka – Przewodnicząca Komisji Kształcenia omówiła proces kształcenia podyplomowego pielęgniarek
i położnych.

dr hab. n o zdr. Aleksandra Gaworska-Krzemińska- Przewodnicząca Zespołu przedstawiła Naczelnej Radzie informację na temat zakończenia prac Zespołu do opracowania zmian w wykazie dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne.

Podsumowano realizację projektu Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych
nr POWR.07.01.00-00-0004/22 w ramach Działania 7.1 Oś priorytetowa VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dr n. med. Grażyna Rogala-Pawelczyk Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
w ramach prewencji odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych przedstawiła wykład „Rzecznik odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych w strukturze samorządu. Odpowiedzialność zawodowa osób pełniących funkcję z wyboru”

Ponadto Naczelna Rada w drodze Uchwały dokonała zmian w procedurze kontroli organizatorów kształcenia podyplomowego wpisanych do rejestrów NRPiP oraz ORPIP. Zmiany referował Tomasz Kaczmarek – Przewodniczący Zespołu ds. kontroli organizatorów kształcenia.

Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego dr n. o zdr. Grażyna Wójcik wygłosiła wykład - Zaawansowana praktyka pielęgniarska-budowanie polskiej strategii działań”.

Bardzo pracowite spotkanie. Szczegóły z posiedzenia przekażę członkom Okręgowej Rady w dniu 13 grudnia 2023 r., żeby jej członkowie przekazali  je w swoich placówkach.

 

Tomasz Czech 

Przewodniczący Okręgowej Rady