Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

BIP
« Powrót

Dlaczego należy płacić składki członkowskie?

29 czerwca 2016 09:34

Zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 174, poz. 1038 z późn. zm.) przynależność pielęgniarek i położnych do samorządu jest obowiązkowa (art. 2,  ust 3), przynależność ta wiąże się z różnymi prawami obowiązkami, w tym z obowiązkiem regularnego opłacania składek członkowskich (art. 11 ust., 2 pkt. 4) i aktualizowania danych w rejestrze pielęgniarek i rejestrze położnych (art. 11 ust. 2, pkt. 5).

 

Szczegółowe zasady opłacania składek członkowskich, w tym ich wysokość od 01 lutego 2016 r. określa tekst jednolity uchwał Nr 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału.

 

Uchwały te informują m.in. o tym, że składki członkowskie które opłacają członkowie samorządu pielęgniarek i położnych winny być uiszczane na rzecz okręgowej izby pielęgniarek i położnych, której członkiem jest dana pielęgniarka lub położna.

W § 3. w/w uchwał ustalono, że składki członkowskie są płatne miesięcznie. Składki członkowskie przekazuje się na rachunek właściwej okręgowej izby pielęgniarek i położnych do 15 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.

 

Natomiast § 6. informuje: Nieuregulowanie przez pielęgniarkę, położną składek za dwa pełne okresy płatności uprawnia właściwą okręgowa izbę, której jest ona członkiem, do wszczęcia postępowania administracyjnego zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych. (Dz.U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.).


Wszystkie wymienione powyżej akty prawne można znaleźć na naszej stronie www w zakładce PRAWO.