www.oipip.czest.pl

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE

District Chamber of Nurses and Midwives in Częstochowa, Poland

 

42-200 Częstochowa, ul. Pułaskiego 25, IV piętro

Województwo Śląskie, Polska

 

Millennium Bank: 82 1160 2202 0000 0001 2869 0101

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych dziękuje za wsparcie dla pielęgniarek i położnych
Wizyta Emmy Morosini na Jasnej Górze 21 sierpnia 2019 r.

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

  

* * * * *


AKTUALIZACJA  DANYCH


Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie przypomina wszystkim członkom o obowiązku aktualizacji swoich danych osobowych, tj. zmiany nazwiska, zmiany adresu zamieszkania, zmiany miejsca pracy, ukończonego kształcenia podyplomowego (szkolenia, kursy, specjalizacje, studia itd.); informacji o przejściu na rentę, świadczenie emerytalne, emeryturę.

 

Obowiązek aktualizowania danych nakłada ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych, art. 1  ust. 2 pkt. 5.

 

Aktualizacji dokonuje się poprzez wypełnienie i czytelne podpisanie „Arkusza zgłoszeniowego / aktualizacyjnego danych osobowych w Rejestrze Pielęgniarek i Rejestrze Położnych prowadzonym przez ORPiP”,

a następnie przekazanie wypełnionego i podpisanego arkusza (osobiście lub listownie) do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, ul. Pułaskiego 25, 42 - 200 Częstochowa (Dział Prawa Wykonywania Zawodu – pokój nr 405 lub sekretariat – pokój nr 410).

 

 

 

 

INTER 2018/10/31 14:01 

Nowoczesne rozwiązania technologiczne
we współpracy INTER z Okręgową Izbą
Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie - prezentacja.


news_3015_oipipdirectczestochowa.ppt
  • Podstrona 1 z 1
  • 1

 

 

 

 

Wpis do rejestru praktyk pielęgniarek i położnych

        

Organ prowadzący rejestr (którym jest na mocy art. 106 ustęp 1 pkt. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  okręgowa rada pielęgniarek i położnych właściwa dla miejsca wykonywania praktyki zawodowej przez pielęgniarkę - w odniesieniu do tych praktyk) jest zobowiązany dokonać wpisu do rejestru oraz wydać zaświadczenie o tym wpisie w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku o wpis do rejestru wraz z oświadczeniem. Po złożeniu wniosku, a przed dokonaniem wpisu wnioskodawca może złożyć korektę wniosku.

Jeżeli właściwy organ nie dokona wpisu w terminie, a od dnia wpływu wniosku do tego organu upłynęło 40 dni, wnioskodawca może rozpocząć działalność po uprzednim zawiadomieniu o tym na piśmie organu, który nie dokonał wpisu. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał tego wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym tj. 40 dni, biegnie od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis (art. 104 ustawy o działalności leczniczej).

Wniosek o wpis do rejestru składa się w formie elektronicznej z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP (szczegóły niżej). Zaświadczenie jest wystawiane w postaci elektronicznej  i generowane z systemu teleinformatycznego w sposób umożliwiający jego wydruk. Nie wymaga  ono podpisu ani pieczęci. Wnioskodawca otrzymuje na adres poczty elektronicznej wskazaną we wniosku informację o wydaniu zaświadczenia o wpisie do rejestru oraz dane umożliwiające pobranie zaświadczenia z systemu teleinformatycznego.

W okresie do dnia 31 grudnia 2012 r. dopuszcza się składanie wniosku o wpis do rejestru w postaci papierowej. W przypadku papierowego wniosku wnioskodawca może żądać wydania zaświadczenia w tej postaci.


W celu złożenia wniosku w formie elektronicznej należy spełnić łącznie następujące warunki:
-  posiadać uprawnienia do składania wniosków w formie elektronicznej, nadane przez organ rejestrowy. W celu uzyskania uprawnienia należy zalogować się na stronie www.rpwdl.csioz.gov.pl do Aplikacji dla Podmiotów Leczniczych, założyć konto i złożyć do organu rejestrowego wniosek o nadanie uprawnień. Wnioski o nadanie uprawnień są wolne od opłat.
- posiadać uprawnienia dotyczące wykorzystania bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.) lub profilu zaufanego ePUAP, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.).


Aby uzyskać profil zaufany należy:

  1. wejść na stronę ePUAP: www.epuap.gov.pl,

  2. zarejestrować się - założyć konto na ePUAP (szczegółowa instrukcja rejestracji dostępna jest na stronie ePUAP),

  3. zalogować się na swoje konto, następnie wejść w zakładkę moje konto - profil zaufany - załóż profil i wypełnić wniosek o nadanie profilu zaufanego,

  4. od daty wysłania wniosku w ciągu 14 dni, należy udać się do wskazanego przez ePUAP urzędu - do punktu potwierdzającego profil celem potwierdzenia tożsamości.

Wykaz punktów potwierdzających profile zaufane na terenie Miasta Częstochowy dostępny jest na stronie UM Częstochowy.


Wykonywanie zawodu w ramach praktyki zawodowej nie jest prowadzeniem podmiotu leczniczego.Liczba odwiedzin: 2059

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE
www.oipip.czest.pl © Copyright OIPIP 2012
Wykonanie strony internetowej: RevolWEB, IDHosting     Zaloguj się