www.oipip.czest.pl

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE

District Chamber of Nurses and Midwives in Częstochowa, Poland

 

42-200 Częstochowa, ul. Pułaskiego 25, IV piętro

Województwo Śląskie, Polska

 

Millennium Bank: 82 1160 2202 0000 0001 2869 0101

z galerii zdjęć:

 

 

 

 

 

Regulamin projektu Nowe Kwalifikacje i Uprawnienia Podstawą do Poprawy Usług Medycznych w Polsce w zakresie realizacji kursu specjalistycznego: Wywiad i Badanie Fizykalne  


REGULAMIN PROJEKTU

NOWE KWALIFIKACJE I UPRAWNIENIA PODSTAWĄ DO POPRAWY USŁUG MEDYCZNYCH w POLSCE

w zakresie realizacji kursu specjalistycznego:

WYWIAD I BADANIE FIZYKALNE

 

§ 1

Postanowienia ogólne

Projekt jest realizowany przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.4. Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych.

Projekt w zakresie kursu specjalistycznego: „Wywiad i badanie fizykalne” jest realizowany w okresie od 01 listopada 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku.

Projekt jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartej pomiędzy Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie a Ministerstwem  Zdrowia.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


§ 2

Cele projektu w zakresie realizacji kursu specjalistycznego: „Wywiad i badanie fizykalne”.

Celem głównym Projektu jest zwiększenie kompetencji zawodowych w kwalifikacji pielęgniarek i położnych.

Celami szczegółowymi Projektu jest:

-      rozwój umiejętności, kompetencji i wiedzy cenionej na rynku usług medycznych,

-      uzyskanie dodatkowych uprawnień podnoszących prestiż zawodu,

-      pobudzenie i utrwalenie nawyku kształcenia przez całe życie,

-      dostosowanie umiejętności i kwalifikacji zawodowych pielęgniarek/rzy i położnych do  

       istniejących i nowo pojawiających się potrzeb ochrony zdrowia,

-      wzrost jakości usług medycznych w placówkach ochrony zdrowia na terenie objętym Projektem,

-      usprawnianie funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej i ułatwienie pacjentom dostępu do        

       świadczeń zdrowotnych,

-      wzrost bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów w zakresie opieki i udzielanej pomocy przez pielęgniarki/rzy i położne.


§ 3

Zakres wsparcia

Projekt obejmuje kształcenie w ramach kursu specjalistycznego: „Wywiad i badanie fizykalne” na terenie:

− województwa śląskiego – 1 edycja (30  – 45 osób)

− województwa małopolskiego – 1 edycja (30  osób)

− województwa łódzkiego – 1 edycja (30  osób)

− województwa świętokrzyskiego – 1 edycja (30  osób)

− województwa opolskiego – 1 edycja (30  osób)

Każdy z uczestników Projektu może uczestniczyć tylko w jednym kursie.

Za udział w projekcie rozumieć należy kształcenie na kursach: Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. I i II, Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego oraz Wywiad i badanie fizykalne.


§ 4

Warunki i zasady rekrutacji do projektu

Rekrutacja odbywa się:

-      w biurze Projektu: siedziba Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych ul. Pułaskiego 25;

       42-200 Częstochowa,

-      za pomocą poczty elektronicznej: szkolenia@oipip.czest.pl,

-      za pomocą poczty tradycyjnej (komplet dokumentów przesłany do biura Projektu).

Dokumenty stanowiące podstawę rekrutacji:

−        formularz zgłoszeniowy zawierający deklarację uczestnictwa w Projekcie,

−        prawo wykonywania zawodu,

−        zaświadczenie o zatrudnieniu (POZ/pielęgniarstwo środowiskowe lub inna placówka medyczna),

Priorytetowo będą traktowane osoby zatrudnione w Podstawowej Opiece Zdrowotnej, w tym pielęgniarstwo środowiskowe, z obszaru wiejskiego oraz mężczyźni.

Za każdy spełniony priorytet będą przyznawane wagi punktowe: zatrudnienie w POZ (1pkt), pielęgniarstwo środowiskowe (1pkt); obszar wiejski (1pkt), płeć męska (1pkt).

Na każdą edycję kursu przyjętych zastaje kolejno:

− dla województwa śląskiego: 30  – 45 osób

− dla województwa małopolskiego: 30  osób

− dla województwa łódzkiego: 30  osób

− dla województwa świętokrzyskiego: 30  osób

− dla województwa opolskiego: 30  osób

 

W przypadku większej ilości zgłoszeń niż miejsc, z uwzględnieniem listy rezerwowej, zostanie przeprowadzony egzamin kwalifikacyjny.

Z każdą osobą przyjętą na kurs zostanie podpisana umowa. Odstąpienie od udziału w kursie po podpisaniu umowy, będzie się wiązało z poniesieniem kosztów przez kandydata.

Za rekrutację odpowiadają kierownicy kursów współpracujący z pracownikami biura i koordynatorem Projektu.

Planowane terminy kursu:

− województwo śląskie 03.01.2018 r

− województwo małopolskie 02.01.2018 r.

− województwo łódzkie 09.01.2018 r.

− województwo świętokrzyskie 15.01.2018 r.

− województwo opolskie 11.01.2018

Nabór do każdej edycji danego kursu będzie odbywał się przed jego rozpoczęciem, co każdorazowo zostanie ogłoszone.

 

 § 5

Prawa i obowiązki uczestników Projektu

Uczestnik Projektu ma prawo do:

-      uzyskania informacji dotyczącej organizacji kursu,

-      nieodpłatnego udziału w kursie (zajęcia teoretyczne i praktyczne),

-      otrzymania niezbędnych materiałów dydaktycznych,

-      posiłku podczas szkolenia,

-      zwrotu kosztów dojazdu dla osób zamieszkałych poza miejscem prowadzenia kursu,

-      konsultacji udzielanych przez kierownika kursu,

-      zdobywania wiedzy i nabywania umiejętności zawodowych,

-      ochrony danych osobowych,

-      otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu po zaliczeniu wszystkich zajęć zgodnie z    

       programem nauczania i zdaniu egzaminu końcowego.

 

Uczestnik Projektu zobowiązany jest do:

-      dotrzymywania postanowień zawartych w niniejszym regulaminie oraz deklaracji uczestnictwa w

       projekcie,

-      podpisania oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych    

       osobowych,

-      aktywnego i systematycznego udziału w zajęciach teoretycznych i praktycznych,

-      100%-ej obecności na zajęciach potwierdzanej własnoręcznym podpisem,

-      wypełnienia dokumentów służących monitoringowi, kontroli i ewaluacji projektu,

-      bieżącego informowania o zdarzeniach mogących zakłócić dalsze uczestnictwo w projekcie,

-      poniesienia kosztów kursu oraz zwrotu wszystkich otrzymanych materiałów szkoleniowych w

       przypadku odstąpienia od udziału w szkoleniu po podpisaniu umowy,

-      dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne, pozostałych uczestników kursu oraz przestrzegania

       zasad BHP.

 

§ 6

Zadania i obowiązki kierownika kursu

Udział w promocji danego szkolenia.

Prowadzenie naboru na szkolenia przy udziale pracownika biura.

Udział jako członek w komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej.

Ustalenie szczegółowego planu zajęć objętych programem i sprawowanie nadzoru nad realizacją tego planu.

Opracowanie wykazu piśmiennictwa i innych pomocy niezbędnych w procesie samokształcenia

Sprawowanie nadzoru nad planowaną realizacją zajęć teoretycznych.

Sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem dokumentacji przebiegu kursu.

Prowadzenie monitoringu szkoleń według założeń zapisanych w Projekcie.

Organizowanie zaliczeń przewidzianych w programie.

Współpraca z kadrą dydaktyczną i zarządem projektu.

Wnioskowanie do Organizatora o skreślenie z listy uczestnika kursu w przypadku gdy nie uczestniczy w zajęciach.


§ 7

Zadania i obowiązki wykładowców

Wykładowca ma obowiązek:

-      prowadzenia zajęć zgodnie z programem,

-      prowadzenia dziennika zajęć,

-      sprawdzania obecności uczestników kursu,

-      rozpoczynania i kończenia zajęć zgodnie z planem zajęć,

-      stosowania aktywizujących metod nauczania,

-      udzielania odpowiedzi (w zakresie kompetencji) na pytania uczestników kursu,

-      określania sposobu zaliczania materiału nauczania zgodnie z programem,

-      przeprowadzania zaliczeń w uzgodnieniu z kierownikiem kursu,

-      zgłaszania kierownikowi kursu uwag dotyczących organizacji i przebiegu zajęć.

 

§ 8

Zadania i obowiązki opiekuna stażu

2. Opiekun stażu ma obowiązek:

-      przeprowadzenia instruktażu wstępnego, bieżącego i końcowego,

-      prowadzenia zajęć stażowych zgodnie z programem,

-      prowadzenia dziennika zajęć,

-      sprawdzania obecności uczestników kursu,

-      rozpoczynania i kończenia zajęć zgodnie z planem zajęć,

-      udzielania odpowiedzi (w zakresie kompetencji) na pytania uczestników kursu,

-      przeprowadzania zaliczeń w uzgodnieniu z kierownikiem kursu,

-      zgłaszania kierownikowi kursu uwag dotyczących organizacji i przebiegu zajęć.

 

§ 9

Postanowienia końcowe

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje przez czas trwania projektu w zakresie kursu specjalistycznego: „Wywiad i badanie fizykalne”  .

 Regulamin jest dostępny w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej www.oipip.czest.pl.

Regulamin może ulec zmianie w przypadku zmian wprowadzonych do wniosku o dofinansowanie projektu, zmiany przepisów prawa lub warunków umowy o dofinansowanie projektu.

Kwestie nie uregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygane są przez Przewodniczącą Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie występującej w imieniu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie w porozumieniu z Koordynatorem Projektu i kadrą zarządzająca Projektu.

Regulamin Projektu  


REGULAMIN PROJEKTU

NOWE KWALIFIKACJE I UPRAWNIENIA PODSTAWĄ DO POPRAWY USŁUG MEDYCZNYCH w POLSCE


§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Projekt jest realizowany przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.4. Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych.
 2. Projekt jest realizowany w okresie od 01 marca 2016 roku do 31 stycznia 2018 roku.
 3. Projekt jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartej pomiędzy Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie a Ministerstwem  Zdrowia.
 4. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 2

Cele projektu

 1. Celem głównym Projektu jest zwiększenie kompetencji zawodowych w kwalifikacji pielęgniarek              i położnych.
 2. Celami szczegółowymi Projektu jest:

-      rozwój umiejętności, kompetencji i wiedzy cenionej na rynku usług medycznych,

-      uzyskanie dodatkowych uprawnień podnoszących prestiż zawodu,

-      pobudzenie i utrwalenie nawyku kształcenia przez całe życie,

-      dostosowanie umiejętności i kwalifikacji zawodowych pielęgniarek/rzy i położnych do istniejących i nowo pojawiających się potrzeb ochrony zdrowia,

-      wzrost jakości usług medycznych w placówkach ochrony zdrowia na terenie objętym Projektem,

-      usprawnianie funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej i ułatwienie pacjentom dostępu do świadczeń zdrowotnych,

-      wzrost bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów w zakresie opieki i udzielanej pomocy przez pielęgniarki/rzy i położne.

 

§ 3

Zakres wsparcia

 1. Projekt obejmuje kształcenie w ramach kursów specjalistycznych:

-      Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. I (10 edycji) dla pielęgniarek/rzy i położnych z województw: śląskiego, łódzkiego i małopolskiego,

-      Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz II (10 edycji) dla pielęgniarek/rzy i położnych z województw: śląskiego, opolskiego i świętokrzyskiego,

-      Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego (3 edycje) dla pielęgniarek/rzy i położnych z województwa śląskiego.

 1. Każdy z uczestników Projektu może uczestniczyć tylko w jednym kursie.

§ 4

Warunki i zasady rekrutacji do projektu

 1. Rekrutacja odbywa się:

-      w biurze Projektu: siedziba Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych ul. Pułaskiego 25;
42-200 Częstochowa,

-      za pomocą poczty elektronicznej: szkolenia@oipip.czest.pl,

-      za pomocą poczty tradycyjnej (komplet dokumentów przesłany do biura Projektu).

 1. Dokumenty stanowiące podstawę rekrutacji:

-      kursu: Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. I:

 • formularz zgłoszeniowy zawierający deklarację uczestnictwa w Projekcie,
 • prawo wykonywania zawodu,
 • dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo lub dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa,
 • zaświadczenie o zatrudnieniu (POZ/pielęgniarstwo środowiskowe lub inna placówka medyczna),

-      kursu: Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. II:

 • formularz zgłoszeniowy zawierający deklarację uczestnictwa w Projekcie,
 • prawo wykonywania zawodu,
 • dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo lub dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa,
 • zaświadczenie o zatrudnieniu (POZ/pielęgniarstwo środowiskowe lub inna placówka medyczna),

-      kursu: Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego:

 • formularz zgłoszeniowy zawierający deklarację uczestnictwa w Projekcie,
 • prawo wykonywania zawodu,
 • zaświadczenie o zatrudnieniu (POZ/pielęgniarstwo środowiskowe lub inna placówka medyczna) potwierdzające co najmniej 1-miesięczny okres zatrudniania.
 1. Głównymi kryteriami naboru są wykształcenie i posiadana wiedza.
 2. Priorytetowo będą traktowane osoby zatrudnione w Podstawowej Opiece Zdrowotnej, w tym pielęgniarstwo środowiskowe, z obszaru wiejskiego oraz mężczyźni.
 3. Za każdy spełniony priorytet będą przyznawane wagi punktowe: zatrudnienie w POZ (1pkt), pielęgniarstwo środowiskowe (1pkt); obszar wiejski (1pkt), płeć męska (1pkt).
 4. Na każdą edycję kursu przyjętych zastaje 20 osób, kolejne 5 osób zostaje wpisanych na listę rezerwową przy założeniu, że 60% osób przyjętych na daną edycję kursu uzyska co najmniej 1pkt przyznany za spełniony priorytet.
 5. W przypadku większej ilości zgłoszeń niż miejsc, z uwzględnieniem listy rezerwowej, zostanie przeprowadzony egzamin kwalifikacyjny.
 6. Z każdą osobą przyjętą na kurs zostanie podpisana umowa. Odstąpienie od udziału w kursie po podpisaniu umowy, będzie się wiązało z poniesieniem kosztów przez kandydata.
 7. Za rekrutację odpowiadają kierownicy kursów współpracujący z pracownikami biura i koordynatorem Projektu.
 8. Planowane terminy kursu:

-      Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. I: 08.07-18.08.2016; 05.08-06.10.2016; 01.09-28.10.2016; 12.10-25.11.2016; 02.11-20.12.2016; 11.01-28.02.2017; 06.03-29.04.2017; 19.04-09.06.2017; 04.09-27.10.2017; 06.12.2017-31.01.2018;

-      Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. II: 22.07-09.09.2016; 08.09-21.10.2016; 19.10-30.11.2016; 09.11-30.12.2016; 18.01-03.03.2017; 13.03-05.05.2017; 26.04-14.06.2017; 11.09-31.10.2017; 04.10-23.11.2017; 08.12.2017-26.01.2018;

-      Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego: 18.07-12.10.2016; 21.09-30.12.2016; 15.02-31.05.2017.

 1. Nabór do każdej edycji danego kursu będzie odbywał się 2 miesiące przed jego rozpoczęciem, co każdorazowo zostanie ogłoszone.

 § 5

Prawa i obowiązki uczestników Projektu

 1. Uczestnik Projektu ma prawo do:

-      uzyskania informacji dotyczącej organizacji kursu,

-      nieodpłatnego udziału w kursach (zajęcia teoretyczne i praktyczne),

-      otrzymania niezbędnych materiałów dydaktycznych,

-      posiłku podczas szkolenia,

-      zwrotu kosztów dojazdu dla osób zamieszkałych poza miejscem prowadzenia kursu,

-      konsultacji udzielanych przez kierownika kursu,

-      zdobywania wiedzy i nabywania umiejętności zawodowych,

-      ochrony danych osobowych,

-      otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu po zaliczeniu wszystkich zajęć zgodnie z programem nauczania i zdaniu egzaminu końcowego.

 1. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do:

-      dotrzymywania postanowień zawartych w niniejszym regulaminie oraz deklaracji uczestnictwa w projekcie,

-      podpisania oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

-      aktywnego i systematycznego udziału w zajęciach teoretycznych i praktycznych,

-      100%-ej obecności na zajęciach potwierdzanej własnoręcznym podpisem,

-      wypełnienia dokumentów służących monitoringowi, kontroli i ewaluacji projektu,

-      bieżącego informowania o zdarzeniach mogących zakłócić dalsze uczestnictwo w projekcie,

-      poniesienia kosztów kursu oraz zwrotu wszystkich otrzymanych materiałów szkoleniowych w przypadku odstąpienia od udziału w szkoleniu po podpisaniu umowy,

-      dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne, pozostałych uczestników kursu oraz przestrzegania zasad BHP.

 

§ 6

Zadania i obowiązki kierownika kursu

 1. Udział w promocji danego szkolenia.
 2. Prowadzenie naboru na szkolenia przy udziale pracownika biura.
 3. Udział jako członek w komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej.
 4. Ustalenie szczegółowego planu zajęć objętych programem i sprawowanie nadzoru nad realizacją tego planu.
 5. Opracowanie wykazu piśmiennictwa i innych pomocy niezbędnych w procesie samokształcenia
 6. Sprawowanie nadzoru nad planowaną realizacją zajęć teoretycznych.
 7. Sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem dokumentacji przebiegu kursu.
 8. Prowadzenie monitoringu szkoleń według założeń zapisanych w Projekcie.
 9. Organizowanie zaliczeń przewidzianych w programie.
 10. Współpraca z kadrą dydaktyczną i zarządem projektu.
 11. Wnioskowanie do Organizatora o skreślenie z listy uczestnika kursu w przypadku gdy nie uczestniczy w zajęciach.

§ 7

Zadania i obowiązki wykładowców

 1. Wykładowca ma obowiązek:

-      prowadzenia zajęć zgodnie z programem,

-      prowadzenia dziennika zajęć,

-      sprawdzania obecności uczestników kursu,

-      rozpoczynania i kończenia zajęć zgodnie z planem zajęć,

-      stosowania aktywizujących metod nauczania,

-      udzielania odpowiedzi (w zakresie kompetencji) na pytania uczestników kursu,

-      określania sposobu zaliczania materiału nauczania zgodnie z programem,

-      przeprowadzania zaliczeń w uzgodnieniu z kierownikiem kursu,

-      zgłaszania kierownikowi kursu uwag dotyczących organizacji i przebiegu zajęć.

 

§ 8

Zadania i obowiązki opiekuna stażu

2. Opiekun stażu ma obowiązek:

-      przeprowadzenia instruktażu wstępnego, bieżącego i końcowego,

-      prowadzenia zajęć stażowych zgodnie z programem,

-      prowadzenia dziennika zajęć,

-      sprawdzania obecności uczestników kursu,

-      rozpoczynania i kończenia zajęć zgodnie z planem zajęć,

-      udzielania odpowiedzi (w zakresie kompetencji) na pytania uczestników kursu,

-      przeprowadzania zaliczeń w uzgodnieniu z kierownikiem kursu,

-      zgłaszania kierownikowi kursu uwag dotyczących organizacji i przebiegu zajęć.

 

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje przez czas trwania projektu.
 2.  Regulamin jest dostępny w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej www.oipip.czest.pl.
 3. Regulamin może ulec zmianie w przypadku zmian wprowadzonych do wniosku o dofinansowanie projektu, zmiany przepisów prawa lub warunków umowy o dofinansowanie projektu.
 4. Kwestie nie uregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygane są przez Przewodniczącą Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie występującej w imieniu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie w porozumieniu z Koordynatorem Projektu i kadrą zarządzająca Projektu.


Regulamin Projektu - pdf
Regulamin Projektu - docx
 • Podstrona 1 z 1
 • 1

Liczba odwiedzin: 1989

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE
www.oipip.czest.pl © Copyright OIPIP 2012
Wykonanie strony internetowej: RevolWEB, IDHosting     Zaloguj się