www.oipip.czest.pl

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE

District Chamber of Nurses and Midwives in Częstochowa, Poland

 

42-200 Częstochowa, ul. Pułaskiego 25, IV piętro

Województwo Śląskie, Polska

 

Millennium Bank: 82 1160 2202 0000 0001 2869 0101

z galerii zdjęć:


AKTUALIZACJA  DANYCH


Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie przypomina wszystkim członkom o obowiązku aktualizacji swoich danych osobowych, tj. zmiany nazwiska, zmiany adresu zamieszkania, zmiany miejsca pracy, ukończonego kształcenia podyplomowego (szkolenia, kursy, specjalizacje, studia itd.); informacji o przejściu na rentę, świadczenie emerytalne, emeryturę.

 

Obowiązek aktualizowania danych nakłada ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych, art. 1  ust. 2 pkt. 5.

 

Aktualizacji dokonuje się poprzez wypełnienie i czytelne podpisanie „Arkusza zgłoszeniowego / aktualizacyjnego danych osobowych w Rejestrze Pielęgniarek i Rejestrze Położnych prowadzonym przez ORPiP”,

a następnie przekazanie wypełnionego i podpisanego arkusza (osobiście lub listownie) do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, ul. Pułaskiego 25, 42 - 200 Częstochowa (Dział Prawa Wykonywania Zawodu – pokój nr 405 lub sekretariat – pokój nr 410).

 

 

 

INTER 2018/10/31 14:01 

Nowoczesne rozwiązania technologiczne
we współpracy INTER z Okręgową Izbą
Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie - prezentacja.


news_3015_oipipdirectczestochowa.ppt
 • Podstrona 1 z 1
 • 1

 

 

 

 

INFORMACJE OGÓLNE

 

WYKONYWANIE PRAKTYKI PIELEGNIARKI I POŁOŻNEJ

 

W ustawie o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (dz. U. z 2011 r. nr 112, poz. 654, ze zm.) został wprowadzony szereg zmian dotyczących zasad prowadzenia praktyk zawodowych pielęgniarek i położnych. Pielęgniarki oraz położne mogą wykonywać swój zawód w ramach działalności leczniczej na zasadach określonych ww. ustawie oraz w przepisach odrębnych, po wpisaniu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w art. 100. Ten rejestr jest prowadzony przez właściwą terytorialnie okręgową radę pielęgniarek i położnych.

 

Jakie mogą być formy wykonywania praktyki?

 

Ta informacja jest zawarta w art. 5 ww. ustawy, tj. praktyka zawodowa pielęgniarki bądź położnej może być wykonywana w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako:

 • indywidualna praktyka pielęgniarki/położnej,
 • indywidualna praktyka pielęgniarki/położnej wyłącznie w miejscu wezwania,
 • indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki/położnej,
 • indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki/położnej wyłącznie w miejscu wezwania,
 • indywidualna praktyka pielęgniarki/położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem
 • indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki/położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem.

 

Jednakże należy pamiętać, że działalność lecznicza prowadzona przez pielęgniarki lub położne może być prowadzona w formie spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako:

 

 • grupowa praktyka pielęgniarki/położnej.

 

Warto rozpatrzyć każdą z form wykonywania praktyki, o których mowa w art. 5 ustawy o działalności leczniczej. Warunki, które powinny spełniać pielęgniarki bądź położne są zawarte w art.19:

 

 

Warunki, jakie powinna spełniać pielęgniarka bądź położna

w ramach działalności leczniczej jako indywidualna praktyka

(w gabinecie stacjonarnym):

 

 1. posiadać prawo wykonywania zawodu,
 2. posiadać co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu,
 3. nie może być:

            a) zawieszona w prawie wykonywania zawodu albo ograniczona w wykonywaniu określonych czynności zawodowych na podstawie przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej lub przepisów o samorządzie pielęgniarek i położnych,

             b) pozbawiona możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszona w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym,

 4. nie może mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat poprzedzających wniosek o wpis,
 5. dysponować pomieszczeniem, w którym będą udzielane świadczenia zdrowotne, wyposażonym w aparaturę i sprzęt medyczny oraz posiadać opinię właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu warunków umożliwiających udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych,
 6. uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
 7. zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 pkt 1.

 

 

Warunki, jakie powinna spełniać

pielęgniarka bądź położna w ramach działalności leczniczej jako indywidualna specjalistyczna praktyka (w gabinecie stacjonarnym):

 

 1. posiadać prawo wykonywania zawodu,
 2. posiadać co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu,
 3. nie może być:

            a) zawieszona w prawie wykonywania zawodu albo ograniczona w wykonywaniu określonych czynności zawodowych na podstawie przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej lub przepisów o samorządzie pielęgniarek i położnych,

            b) pozbawiona możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszona w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym,

 4. nie może mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat poprzedzających wniosek o wpis,
 5. dysponować pomieszczeniem, w którym będą udzielane świadczenia zdrowotne, wyposażonym w aparaturę i sprzęt medyczny oraz posiadać opinię właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu warunków umożliwiających udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych,
 6. uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
 7. zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 pkt 1,
 8. posiadać specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa lub innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

 

 

Warunki, jakie powinna spełniać pielęgniarka bądź

położna ramach działalności leczniczej jako indywidualna praktyka

lub indywidualna specjalistyczna praktyka wyłącznie w miejscu wezwania

(Wizyty domowe w miejscu przebywania pacjenta poza przedsiębiorstwem podmiotu leczniczego oraz poza gabinetem praktyki. Miejscem wezwania, o którym mowa nie może być przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego):

 

 1. posiadać prawo wykonywania zawodu,
 2. posiadać co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu,
 3. nie może być:

            a) zawieszona w prawie wykonywania zawodu albo ograniczona w wykonywaniu określonych czynności zawodowych na podstawie przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej lub przepisów o samorządzie pielęgniarek i położnych,

              b) pozbawiona możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszona w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym,

 4. nie może mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat poprzedzających wniosek o wpis,
 5. uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
 6.  zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 pkt 1,
 7.  w przypadku indywidualnej specjalistycznej praktyki posiadać specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa lub innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia,
 8. posiadać sprzęt medyczny umożliwiający udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta,
 9. wskazać adres praktyki oraz adres miejsca przechowywania dokumentacji medycznej.

 

 

Warunki, jakie powinna spełniać pielęgniarka bądź

położna w ramach indywidualnej praktyki pielęgniarki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem:

 

  Każda pielęgniarka / położna, posiadająca dotychczas jedynie praktykę wyłącznie w miejscu wezwania, w celu kontynuacji umowy cywilnoprawnej z podmiotem leczniczym jest zobowiązana do zmiany formy jej prowadzenia. Termin przewidziany w ustawie na złożenie stosownych wniosków mija w dniu 31 grudnia 2012 r. W tym przypadku zmiana praktyki wyłącznie w miejscu wezwania na praktykę wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego jest wolna od opłat.

 

 1. posiadać prawo wykonywania zawodu,
 2. posiadać co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu,
 3. nie może być:

            a) zawieszona w prawie wykonywania zawodu albo ograniczona w wykonywaniu określonych czynności zawodowych na podstawie przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej lub przepisów o samorządzie pielęgniarek i położnych,

            b) pozbawiona możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszona w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym,

 4. nie może mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat poprzedzających wniosek o wpis,
 5. uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
 6. zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 pkt 1.

Pamiętać należy, że posiadając tylko praktykę wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego nie można wykonywać działalności poza miejscem określonym dla tego przedsiębiorstwa.

 

 

 

 

Pielęgniarka lub położna wykonująca

indywidualną specjalistyczną praktykę pielęgniarki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem jest zobowiązana spełnić następujące warunki:

 

 1. posiadać prawo wykonywania zawodu,
 2. posiadać co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu,
 3. nie może być:

            a) zawieszona w prawie wykonywania zawodu albo ograniczona w wykonywaniu określonych czynności zawodowych na podstawie przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej lub przepisów o samorządzie pielęgniarek i położnych,

            b) pozbawiona możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszona w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym,

 4. nie może mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat poprzedzających wniosek o wpis,
 5. uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
 6. zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 pkt 1,
 7. posiadać specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa lub innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

 

W ramach grupowej praktyki mogą być udzielane

świadczenia zdrowotne wyłącznie przez pielęgniarki będące

wspólnikami albo partnerami spółki, spełniające następujące warunki:

 

 1. posiadać prawo wykonywania zawodu,
 2. posiadać co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu,
 3. nie może być:

          a) zawieszona w prawie wykonywania zawodu albo ograniczona w wykonywaniu określonych czynności zawodowych na podstawie przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej lub przepisów o samorządzie pielęgniarek i położnych,

          b) pozbawiona możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszona w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym,

 4. nie może mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat poprzedzających wniosek o wpis,
 5.  dysponować pomieszczeniem, w którym będą udzielane świadczenia zdrowotne, wyposażonym w aparaturę i sprzęt medyczny oraz posiadać opinię właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu warunków umożliwiających udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych,
 6. zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 pkt 1,
 7. posiadać specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa lub innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

Liczba odwiedzin: 1784

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE
www.oipip.czest.pl © Copyright OIPIP 2012
Wykonanie strony internetowej: RevolWEB, IDHosting     Zaloguj się